Saturday, May 25, 2024

​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁူၼ်လင်ယၢင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်

Must read

​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ( CWC ) ၶွင်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ​​ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ 7/2023  ​​သေ ပၢႆး​​ၼေပႃး လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ဢၼ်ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ထူၼ်ႈတဵမ် 78 ပီႊ ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈတွၼ်ႈမၢႆႁူၵ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ” တႃႇ​​တေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မီးမႃး ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆ့ ​​ပေႃးဢမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးၸွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တႄ့ ​​တေဢမ်ႇႁၼ်လၢႆးတၢင်း​​ သၢင်ႇ​​တေႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ( CWC ) ၶွင်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ 7/2023

​​သၢႆၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆ့ ပွင်ႇဝႃႈ ​​တေယွမ်းဢုပ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ယူႇၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း လွၵ်းၸုၵ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ( CEC ) ၶဝ်  ၼင်ႇသၢႆ့ လႄႈ ၶႂႃယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း( CEC ) ၶွင်ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ2021 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ​​ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉယၼ် မၵ်းမၼ်ႈ ပိူင်ၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶ​​ရေႇၸီႇ( FDC ) ဢၼ် ၶွမ်ႇမတီႇတႅၼ်းတၢင် တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ( CRPH ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈ 2021 လိူၼ်မၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼၼ်ႉလႂ်၊ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈၶတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇ လိူတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း( NUG ) ၼၼ်ႉလႂ်၊ လႆႈၸႂ်ၵမ်ႉယၼ် လွင်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉလႂ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း( CEC ) ၶွင်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆ့ ဢမ်ႇယွမ်း ဢုပ်ႇၸွမ်း ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ၊ ဢမ်ႇၶဝ်ႈသွၼ်ႈၶိုၼ်း ပႃႈတႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ယဝ်ႉ ၼႆသႄႈ။

​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ( CWC ) ၶွင်ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆ့ ဢိင်ဢၢင်ႈၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ႁူင်လိုဝ်းဝႃႈ ၸၵၸပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ယႃႇ​​ပျေ့ လႄႈ ၶိၼ်ႇ​​ၸေႃႇဢူးၶဝ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း​​တေႃႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၼၼ်ႉ​​သေ ၸင်ႇ​​တေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ​​ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် ဝၼ်းထိ 19 ၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆ လီလႆႈၶႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇ။ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၼႆ့ မိူဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇယွၼ်းထူပ်းမၼ်းၼၢင်း ယၢမ်း​​တေလႆႈ​​တေႃႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပၢင်ႇၵီႇမုၼ်း ဢၢင်ႈ​​တေမႃးထူပ်း​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ ထိုင်ၵမ်းၸုမ်းယႃႇ​​ပျေႉၶဝ် ၵႂႃႇထူပ်းၸင်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉလၢတ်ႈ​​တေႃႇ၊ လွင်ႈၼႆ့ ယူႇတီႈ ​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်( CWC ) ​​တေၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ၾႆးၶဵဝ်​​သေ ၸင်ႇၵဵပ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ​​ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁိုဝ်ၼႆ လီလႆႈဝူၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်းၼႂ်း ႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတႄ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈၸုမ်းယႃႇ​​ပျေ့ၶဝ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်၊ ၼိမ်ထွမ်ႇယူႇ ​​တေႃႇ​​ပေႃးသုတ်း။ ၵမ်းလိုၼ်း ထိုင်တီႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈ ၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ် NUG, PDF ၶဝ်ၽွင်ႈၼႆၼၼ်ႉၸင်ႇ မၼ်းၼၢင်းတွပ်ႇဝႃႈ “ၵဝ်ၶႃႈမီးယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင် လူး” ၼႆ​​ၶေႃႈလဵဝ်။

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ( CWC ) ၶွင်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ 7/2023

ဢိင်ၼိူဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်းၼၢင်း​​ၶေႃႈလဵဝ်ၼႆ့​​သေ ၽၢႆႇၸၵၸ​​ၵေႃႈ ႁပ်ႉႁၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈႁၼ်ဝႃႈ ပွႆႇမၼ်းၼၢင်း ဢွၵ်ႇမႃး​​သေ ၸႂ်ႉလၢတ်ႈၸႂ်ႉႁၢမ်ႈ NUG/ PDF ၼႆ့ မၢၼ်ႈမိူင်း​​တေၸဵဝ်းယဵၼ်၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ​​ပေႃးပွႆႇဢွၵ်ႇမႃး မၼ်းၼၢင်း​​တေဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတပ်ႉမ​​တေႃႇ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးတီႈယူႇၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်( CWC ) ၶွင်ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း​​ၵေႃႈ ​​ၶေး​​တေဝူၼ်ႉဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ် ​​တေဢမ်ႇမီးၽႂ်​​ၵေႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆယူႇသႄႈ။

ၵူၺ်းၼၼ်​​သေတႃႉ ဝႆႉဝႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်​​သေ ၽၢႆႇၸၵၸ ပွႆႇပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆၵွၼ်ႇ၊ မၼ်းၼၢင်းၼႆ့ ၸွင်ႇသမ်ႉ​​တေ ႁၢမ်ႈပၼ် သီးပၼ် ဢၼ်NUG/ PDF ၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်း​​တေႃးယူႇၼၼ်ႉႁိုဝ်။

တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းႁၢမ်ႈယူႇ သီးယူႇၼႆလႃႈ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇ တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသမ်ႉ​​တေဢဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇႁိုဝ်။ ​​ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၽူႈသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉသူးၼူဝ်ႊပႄႊ

ၽၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈယွမ်းႁပ်ႉႁၢမ်ႈသီး​​တေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ​​ၵေႃႈ မိူၼ်တင်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွႆး၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇသီး​​သေ ​​တေမႃးပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼ်ႉၸိုင် ႁူ့ၺႃးၺွပ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆ့ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝႆ့ ၾႆးတၢင်းၼႂ်းၶွင်ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ၸၵၸၵွႆးၵွၼ်ႇ။

​​ပေႃးတူၺ်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်မီးၸုမ်းၽွင်းငမ်း​​ၸေႊမိူင်းႁင်း​​ၶေႃယဝ်ႉၼၼ်ႉလႂ်၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸၵၸလႃးလႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉလႂ်၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈတိူင်း​​ၸေႊၵႅင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ၶိုင်သၢင်ႈပဵၼ်မႃး ယူႊၼိတ်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ႁင်းၶဝ်​​ၶေႃ​​ၶေႃၼၼ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵွမ်ႉ​​တေၸူးဢဝ် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵွႆး ၸွင်ႇ​​တေ​​ၵေႈလိတ်ႈပူတ်းပူင်ပႅတ်ႈလႆႈ ၵဵင်ႈသႂ်မူတ်းၸၢင်ႇယူႁိုဝ်။ ငဝ်းလၢႆး လႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆ့ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉလူင်။

ၸင်ႇၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆ့ ၵိူတ်ႇမီးမႃးပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ၸၢမ်းႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပၢႆႇပႅတ်ႈလႆႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ​​သေ တႅင်ႇၶိုၼ်ႈPlayer မႂ်ႇမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယူဝ်​​တေၸဵဝ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ထိုင်တီႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ထုၵ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ၊ ပဵၼ်လႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ​​တေလႆႈဝႆ့ၾၢင်ႉႁႅၼ်းတၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်းၵွႆးယဝ်ႉၼႆ ယွၼ်းပၢႆး​​ၼေမွၵ်ႈၼႆ့​​သေ ​​တေၶွတ်ႇယွတ်ႈသၢႆၵႂၢမ်းၵွၼ်ႇ​​ဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း