Tuesday, May 21, 2024

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၺႃးယႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း

Must read

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉၵွႆ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉ။

ဝၼ်းတီႈ 18/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပၢႆႉႁႃသဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 3 တီႈ(တၢင်းၼႃႈ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁမ်းငၢႆးတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႇတုတီႈၼိုင်ႈ) ။

- Subscription -

မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း မိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးယႃႉပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇတဢၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈဝူၼ်ႉတႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼမ်ပေႃးပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼႆႉ သမ်ႉမႃးလိူၵ်ႈလိူၵ်ႈယႃႉ ပၢႆႉပႃႇတီႇတဢၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၵူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၼႃႇႁိုဝ်။ ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၼ်ယႃႉပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ်ၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇ တဢၢင်းသေ ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်းၵပ်းလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/9/2020 ၼၼ်ႉ RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈဢၼ် တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၽွင်းငမ်းဝႆႉတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပၢႆႉႁႃသဵင် ၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၺႃးယႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢူးတိၼ်ႇၸေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၺႃးယႃႉ 2 ၵမ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶိုၼ်းၺႃးယႃႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉယႃႉမၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾေႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ – ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် တေယႃႉပၢႆႉပႃႇတီႇႁႃသဵင်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈၵူဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ပႃႇတီႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူႉၵွႆ ၼၼ်ႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉဢၼ်တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၊ သၢင်ႇသီႈ USDP  ၊ တဢၢင်း TNP လႄႈ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတီႊမွၵ်ႊၶရတ်ႉတိတ်ႉUDP  လႄႈ ပႃႇတီႇၵုပ်း NDF ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UBP ။

 ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႈၽိူမ်ႉၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း