Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လွင်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းလႆႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉမႃးၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းသူင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵမ်းၵုမ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမိူဝ်းပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸမ်ၵၢတ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃႇလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 ထိုင် မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄ ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၼႂ်ႁေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်း ယိုတ်းပီႊယႃႊၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်းႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ ပီႊယႃႊဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉ  35 လင်း   ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၼႃႇ။မၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ ၼွင်တယႃး(နောင်တရား) ၼၼ့်ဢေႃႈ ႁိုတ်းတၢပ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၵႃးသေ ဢဝ်ပီႊယႃႊ ဢၼ်ပႃးမႃးၼိူဝ်ၵႃးၼၼ့် ၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်းဢေႃႈ။ၵဵၵ်ႉၼႆ့ ၵႃးၽႂ်လတ်းမႃးၵေႃႈ ၸႂ့်ၸဝ်ႈၵႃးလူင်းသေ ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ဢေႃႈ။ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁေ ၵဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မီး 5 ႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼတီႈၸမ်/ၵႆ မႃးၸွႆႈထႅမ်လႄႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ ။ ၵမ်ႈၼမ် သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ်

ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝဵင်းဢၼ်မီးသူၼ်ၼဵင်ႈယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 60 % ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသမ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ပေႃးတေမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းမွင်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်းပႆႇလိုဝ်ႈ။  ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇဝႆႉဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ လဵၼ်ႈပေႇၶၢၼ်ႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈ တိတ်းယိၼ်ႉတေႃႇလွင်း...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ပီ၊  ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၸတ်းႁဵတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်။ ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 လိူၼ်တေႃႇထိုင် 2 လိူၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၶဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇယဝ်ႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း  ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ၊ ၸွမ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ၶၢဝ်းမႆႈယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ဢေႇတႄႉ ၶႅၼ်းဢိတ်း ၼိုင်ႈ။ ပေႃးၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃလူင်းဢၢပ်ႇတီႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉမႃးၸႂ်ႉဢဝ်...

ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်လွင်း လိူင်ႇၼမ်ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/3/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆၵၢင်ဝဵင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ  သြႃႇမသမ်းၶဵမ်။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း   

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 ႁဵင်  တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ တီႈပၢင်လွင်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 7 ႁဵင်ပၢႆ။  ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လွင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီး 3 ႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ တင်းၼမ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း  သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယိုဝ်းပႃးႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝတ်ႉၼွင်တယႃး (နောင်တရား) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ၊...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ပေႃႈမႄႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ပႆႇဝၢင်းၸႂ်တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/201 ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img