ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း

54

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝတ်ႉၼွင်တယႃး (နောင်တရား) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ၵိၼ်လႄႈ ၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ဢၼ် ဢုၼ်ႇ၊ ၽိုၼ်း/ထၢၼ်ႇ တႃႇသႂ်ႇၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၵတ်းႁႅင်းသေ  မၢင်ၵေႃႉ ဢႆပဵၼ်ဝတ်းၼၢဝ် ဢမ်ႇယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတိူဝ်းဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇ တႃႇဝႆႉၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

“မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းဝႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမွၵ်ႈ 500 ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသမ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်းသဝ်း(ဘော်ဒါဆောင်)၊ ႁူင်းၵၢၼ် (အဆောက်အအုံ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉ ထႅင်ႈယဝ်ႉ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမိူင်းတႆးၵေႃႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်း    ။ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၊ ပၢင်းတလ၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ