Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းႁၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 တီႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈသၢင်ႇ လွင်း - ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း - ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းႁၢႆၼမ် ယွၼ်ႉဝႆႉမဝ်မၢင်။ ပူၼ်ႉမႃး  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႉၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၸဝ်ႈ 5 ပၢင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တီႈၼမ်ႉသွင်ၵႄး/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ(သၢင်ႇလွင်း)

မိူဝ်ႈထိုင်တိုဝ်ႉတၢင်းၶၢဝ်းငၢၼ်း(ပွႆး)သၢင်ႇလွင်း ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေယူႇပဝ်ႇယူႇလၢႆ ၸိူဝ်းၵေႃႉ ယႂ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းၵေႃႈၸွႆႈပေႃႈမႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႁိူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႈပႆႇႁူႉသင် ပႆႇမေႃၸွႆႈၵၢၼ်ၸွႆႈ ငၢၼ်းၵေႃႈပွႆႇလဵၼ်ႈယူႇႁင်းၶဝ် မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပေႃးမီးၵေႃႉလူၵေႃႉတူၺ်းၸွႆႈၵေႃႈလီ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း- ၼုင်ႈသၢင်ႇ   လူၺ်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆး ၾိင်ႈၵိူဝ်းယမ်ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇယႃႈ ၼၢႆးမွၼ်ႇ ဢွၼ်တိုဝ်းၵမ်မႃးယၢဝ်းၼၢၼ်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယုမ်ႇ ယမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽူလ်ငၢၼ်း ထိုဝ်ပဵၼ်ၵုၼ်းငၢမ်းၵႂၢမ်းလီ သၢင်ႈၿုၼ်းၵုသူလ် လွင်ႈလႆႈယူၵ်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ (သၢင်ႇလွင်း)...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မီးသၢင်ႇလွင်း တင်းမူတ်း 27 ပႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24-26/3/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊလႄႈ သင်ၶတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းႁႅင်းၸႂ်မႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မီးသၢင်ႇလွင်ႈ 60 ပၢႆ။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပီႈၼွင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း 16 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14-20/3/2023 တီႈဝတ်ႉၵၢင်ၼႃး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွင်းမူး ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တင်းမူတ်း မီးသၢင်ႇလွင်း...

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်း ၵပ်းထုၵ်ႇတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “ၾိင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ - လၢႆးမႂ်ႇႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ၾိင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ” ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထတႄႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းဝႆႉ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် လၢႆတီႈ

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႈလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် လၢႆလၢႆတီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ- လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် - လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပုၼ်း...

တၢင်းၽိတ်းငၢၼ်း “ပွႆး”  ႁိုဝ် တၢင်းၽိတ်း “ၵူၼ်း”

ၵဵဝ်ႇၵပ်း “ငၢၼ်း” ႁိုဝ် “ပွႆး” ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၶွင်တႆး ၸဵမ်လိူၼ်ၸဵင် တေႃႇ လိူၼ်သိပ်းသွင် ၼႂ်းၼိုင်ႈပီ တႆးႁဝ်းမီး ပွႆး ႁိုဝ် ငၢၼ်း ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ၵၢၼ်သႃသၼႃ တင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႃယူႇၵိၼ်သဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်လဝ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်။ ပွႆး ႁိုဝ် ငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း  ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၵူႈၶမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2-11/4/2022 ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉတသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾၢႆႇသႃသၼႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်း ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း

ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021  ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၵူႈဝတ်ႉ ၵူႈ ၵျွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်လႄႈ...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ

ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) ၽႄႈငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2020 ယူႇတီႈ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး ႁိူဝ်ႈႁိူင်း-ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လႅင်းပိူင်း

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ/တူင်ႈပွင်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶၢဝ်းတၢၼ်းသေ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သႃသၼႃ လူၺ်ႈႁဵတ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼုင်ႈပဵၼ်သၢင်ႇပဵၼ်ၸၢင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈထုင်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၽႄႈတိူၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၵၢင် ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼမ်သေ 9-10 ပီမႃးၼႆႉ...

ၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉလႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

“မိူၼ်ႁၢင်ႊသဵင်ၵွင်ႊမွင်းဢွၼ်လူမ်းဢဝ်မႃးဝၢၼ်ႁူဝႆႉ……. ပိူၼ်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ၸုင်မိုဝ်းသေ မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးၶဝ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈဢၢႆႈႁႃးၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉတႄႉဢၢႆႈၵေႃႉဢိူၺ် လိူၼ်လမ်လၢဝ်လမ် တၢင်းမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်……..။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႆႊႁဵတ်းၼႃးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်တႄႉ ဝၢႆးသိမ်းၶဝ်ႈသိမ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၽွင်းလိူၼ်သၢမ်ၶၢဝ်းၵတ်းၸမ်သဵင်ႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၸမ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ဢေႇမၢင် ၼႆလႄႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တေသွတ်ႇၶႅၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပွႆး ၼႆဝႃႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးမၢင် ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းတႄႉတႄႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးတေဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဝႃႈၸိုင် ၶၢဝ်းၶဝ်ႈထိုင်ယွင်ထိုင်ယေးယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းၼႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img