Thursday, July 18, 2024

ၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉလႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

Must read

“မိူၼ်ႁၢင်ႊသဵင်ၵွင်ႊမွင်းဢွၼ်လူမ်းဢဝ်မႃးဝၢၼ်ႁူဝႆႉ……. ပိူၼ်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ၸုင်မိုဝ်းသေ မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးၶဝ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈဢၢႆႈႁႃးၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉတႄႉဢၢႆႈၵေႃႉဢိူၺ် လိူၼ်လမ်လၢဝ်လမ် တၢင်းမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်……..။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႆႊႁဵတ်းၼႃးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်တႄႉ ဝၢႆးသိမ်းၶဝ်ႈသိမ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၽွင်းလိူၼ်သၢမ်ၶၢဝ်းၵတ်းၸမ်သဵင်ႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၸမ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ဢေႇမၢင် ၼႆလႄႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တေသွတ်ႇၶႅၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပွႆး ၼႆဝႃႇ။

- Subscription -

ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးမၢင် ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းတႄႉတႄႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးတေဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဝႃႈၸိုင် ၶၢဝ်းၶဝ်ႈထိုင်ယွင်ထိုင်ယေးယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းၼႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈၶၢဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးယဝ်ႉ။

ၽွင်းၸိူင်ႉၼႆ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပွႆး။ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈႁဵၵ်ႈသဵင်လႆႈၼၼ်ႉ ပွႆးလူႇလူဝ်ဝႃႇ၊ ပွႆးလိူၼ်သီႇဝႃႇ၊ ပွႆးလိူၼ်ႁႃႈတႄႇၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း၊ ပွႆးၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽွင်းၼႆႉယဝ်ႉ ၽွင်းဢၼ်လိၵ်ႈမွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁိူၼ်းပုၼ်ႉ ႁိူၼ်းၼႆႉ ပေႃးသူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်လူင်ၵႂႃႇ။ ၼႂ်းပွႆးတင်းမူတ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵိုၼ်းသေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈၽူႈၸၢႆးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးလႆႈပဵၼ်ပေႃႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ပေႃႈၸၢင်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း ၼိုင်ႈၸၢတ်ႈသေၼႆၵေႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ၊ ပေႃႈတင်းမႄႈၵေႃႈ ႁပ်ႉႁၼ်ဝႃႈပေႃးမီးလုၵ်ႈၸၢႆးယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇၶၢမ်ႇၸၢင်းၸိုင် မိူၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းတၢင်ႇၵေႃႉ မႃးၶၢမ်ႇပဵၼ်ပေႃႈသၢင်ႇ မႄႈသၢင်ႇသေ ဢဝ်လၢၼ်ဢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႂ်းပီႈၼႂ်းၼွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇပဵၼ်သၢင်ႇၼၼ်ႉသေမႃးပဵၼ်သၢင်ႇလွင်း။

ပေႃးပဵၼ်ပေႃႈသၢင်ႇမႄႈသၢင်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပေႃႈသၢင်ႇမႄႈသၢင်ႇ၊ ပေႃးလႆႈယုၵ်ႉၸၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇမႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်းၵေႃႈ ႁပ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈပေႃႈၸၢင်းမႄႈၸၢင်းၼႆသေ မီးသရေႇၼႃႈတႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်း (dignity) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈသၢင်ႇမႄႈသၢင်ႇ၊ ပေႃႈၸၢင်းမႄႈၸၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈတီႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၢႆးမီးသၢင်ႇမီးၸၢင်းယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈပပ်ႉ၊ ၵမ်တႅမ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းထမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တႃႇတေလဵင်ႉလူၽွင်းပွႆး၊ တႃႇတေႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ၊ တႃႇႁၢပ်ႇသၢင်ႇလွင်း၊ တႃႇလုမ်းလႃးသၢင်ႇလွင်း၊ တႃႇမွၵ်ႇထိုင်ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈယႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈတူၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁူင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇပွႆးၸၼ်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈသၢင်ႇမႄႈသၢင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ပူၵ်ႉမွၵ်ႇသေတႃႉ မႄႈလဵင်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ်တင်းပေႃႈလဵင်ႉမၢဝ်ႇၶဝ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်သၢဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်းလဵင်းမႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေသႂ်ႇၼႂ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ်မႃးမွၵ်ႇဝႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်ပေႃႈလဵင်ႉမၢဝ်ႇ မႄႈလဵင်ႉသၢဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ထႅမ်ၶဝ်ႈထႅမ်ၼမ်ႉထႅမ်ၽိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇမိုဝ်ႉႁုင်လဵင်ႉၽွင်းပွႆး။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶပ်ႉပွႆးသၢင်ႇလွင်းလၢႆလၢႆဢၼ် တေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သုၵ်ႉသၵ်ႉသူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်ဝႆႉ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

 

လိၵ်ႈမွၵ်ႇဢၼ်မွၵ်ႇႁိူၼ်းၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း မၢင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တၢင်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁူမ်ႈဝတ်ႉႁူမ်ႈဝႃး ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၼိူဝ်ၵၼ်လႄႈသင်၊ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းလႄႈသင်၊ သမ်ႉမွၵ်ႇထိုင်ၵူႈၵေႃႉၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈၵေႃႉတႄႉ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈမွၵ်ႇႁေႃႇၼဵင်ႈၸူးၵူႈႁိူၼ်း ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ တႃႇမိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း။ လိၵ်ႈမွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇထိုင်ပူႇၵႄႇႁိူၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ မွၵ်ႇထိုင်တင်းဝၢၼ်ႈတင်းၶူင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈမီးပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉၼႆ ၵမ်းၼႆႉ တင်းဢိူင်ႇတင်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇဢဵၼ်သႂ်ႇႁႅင်း တႃႇပဵၼ်ပွႆးမႃးၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢင်ႁၢင်ႈပွႆးလႄႈသင်၊ လွင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ (scale) လႄႈသင်၊ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႂ်း ၾိင်ႈထုင်းတႆးတႄႉတႄႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ဝႆႉမဵတ်ႇမၢႆသရေႇၼႃႈတႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆး ပဵၼ်ႁိုဝ်ဢေႉၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၼႄပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈယႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၾိင်ႈထုင်းတႆး ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃဝႆႉလႄႈ ၶိူဝ်းတႆးတိုၼ်းတေမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵွပ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ပေႃးလၢတ်ႈပွတ်းပွတ်းယမ်ယမ်ၸိုင် တေလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ တေႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်လႄႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိုင် ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးထိုင် တေႃႇၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းၼႆႉလႆႈ။ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းယူင်ႉမၼ်းၵေႃႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွႆးဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ တီႈဝတ်ႉတီႈဝႃး။ ပဵၼ်ယူင်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ တႃႇၵူၼ်းတႆးႁဝ်းမႃး။

တေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းဢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်သူၼ်လႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလႄႈသင်၊ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၵူႈၸိူဝ်းၵူႈပိူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈထမ်း မီးဝႆႉၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃး ၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးမီးလုၵ်ႈၸၢႆးမႃး ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇပဵၼ်သၢင်ႇ ပဵၼ်ၸၢင်း ၽိုၵ်းႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ၵမ်ႉယၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းမႃး ဢၼ်ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ တႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်သင်ႇသွၼ်ပေႃႈမႄႈ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမႃးသေတႃႉ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ တႃႇလႅတ်းၽၢႆ၊ တႃပေႃးပွင်ဝၢၼ်ႈပွင်မိူင်းလႆႈ၊ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးမႃးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ သမ်ႉလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်သၢင်ႇၼုင်ႈလိူင် ႁဵၼ်းပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဢၼ် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပိူင်လူင်မၼ်း ၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ ပွတ်းတၢင်းတူၵ်းၼမ်ႉၶူင်း) သူင်ႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။

ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မႃးလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇသေတႃႉ ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ဝႃႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တေႃႈလဵဝ် ယူင်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃဢၼ်တႆးႁဝ်း လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပိူင်ထမ်းတြႃး၊ ဢၼ်ၸႂ်ႉသွႆယူႇၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ။

ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင် ယူင်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူင်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝတ်ႉဝႃးမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇယူႇ။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢၼ်ဝႃႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်း ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။

တႃႇၵဝ်ၶႃႈ ၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉၵႂင်ယူႇတႄႉတႄႉ။ တေဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းဢေႉ ၼႆသမ်ႉ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းပွႆးၼႆႉ ၼမ်တႄႉတႄႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵူၺ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းပေႃႈသၢင်ႇမႄႈသၢင်ႇ၊ ပေႃႈၸၢင်းမႄႈၸၢင်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း ၵဵပ်းတွမ်ဝႆႉ သမ်ႉၵႂႃႇၵူႈငိုၼ်းသေမႃးႁဵတ်းပွႆး။ သမ်ႉထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ယူင်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းတူင်ႇၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီၸူးတူင်ႇၵူၼ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉယူင်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုင်ႈဢိင်တီႈ ဝတ်ႉဝႃး မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ပေႃးတေဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆ သမ်ႉပဵၼ်သရေႇၼႃႈတႃ ပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈထုင်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ႁဝ်းတေၶၢမ်ႇမဵတ်ႉႁႃႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ တႃႇၸူဝ်ႈပၢၼ်တႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈထႅမ်ၼႂ်းၾိင်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတေမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၾိင်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉၼႄႇ။ ၵဝ်ၶႃႈတႄႉဝူၼ်ႉၵႂင် ပေႃးပၼ်ႇဝိၼ်ႈဝိၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၸွမ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ “ၾိင်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ-လၢႆးမႂ်ႇၵေႃႈႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶဝ် ဝူၼ်ႉၶႆႈၸႂ်တူၺ်းလီလီသေၵမ်း။

ၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉ

23/03/2016

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း