Sunday, May 26, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၸဝ်ႈ 5 ပၢင်။

ပၢႆႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တီႈၼမ်ႉသွင်ၵႄး/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တေႃႇလွင်း သႅၼ်းၵူင်းပၼ်ႇ (မၢၼ်ႇပၼ်ႇ) ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႈၵျိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6 တႅင်ႇၼႆႉ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇမၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ။ ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 3 ပၢင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼၼ်ႉ တႃႇပၢင်ၼိုင်ႈ ပိုတ်ႇပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း သႅၼ်းၵူင်းပၼ်ႇ (မၢၵ်ႇပၼ်ႇ) ၼႆႉမႃး မိူၼ်ၵၼ်။

“ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 3 ပၢင်ၼႆႉ တႃႇပၢင်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃတႄႉ မီးပႃးပၢင်တေႃႇ လွင်းဢေႃႈ။ တႃႇသွင်ပၢင်တႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၵဵင်းတွင်း ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈဝတ်ႉ ဝဵင်းႁၢႆး၊ ဝတ်ႉပႃႇသႃလႄႈ ဝတ်ႉမႆႉၺွင်ႇၶမ်း သွင်တူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈဝတ်ႉမႆႉၺွင်ႇၶမ်း သွင်တူၼ်ႈ ၼႆႉ တေၸတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်း လူင်လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၵိုၵ်းၸွမ်းထႅင်း။ သၢင်ႇလွင်း တေမီး 24 တူၼ်။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေမီးပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်လႆႈႁူႉဝႆႉတႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉမႆႉၺွင်ႇၶမ်း သွင်တူၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ပဵၼ်ဝၼ်းဢဝ်သၢင်ႇလွင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 2 သမ်ႉ ဝၼ်းၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 3 ပဵၼ်ဝၼ်းလူႇ တၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ပဵၼ်ငဝ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်လွင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၼႆႉ ၸဝ်ႈပၢင် လွင်း ၵူင်းပၼ်ႇ(မၢၵ်ႇပၢၼ်) ၶဝ် တေၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉ တီႈၽူႈဢုပ်ႇပိူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးပိုတ်ႇ။ ပေႃးပွႆးယဝ်ႉ ၸွႆႈပၼ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼႃႇ။ သင်မီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ပွၵ်ႉ 3 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 8,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယိုင်ႈၶႅၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ထၢင်ႇႁၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆး(ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ) ၸိူဝ်း ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆးၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ၊ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလႄႈ ပွႆးၼူၾႆး တႄႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း