Wednesday, July 17, 2024

ၾၢႆႇသႃသၼႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်း ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း

Must read

ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။  

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢႆႇသႃသၼႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021  ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၵူႈဝတ်ႉ ၵူႈ ၵျွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈ တုမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႃႇၵႅတ်ႈၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉတႄႉ ပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 လူင်းတႂ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးပဵၼ်ပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်၊ ပွႆးၵျေႃႇပွႆးမူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ  ယင်းပႆႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ ”-  ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉသမ်ႉတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်သီႇလွင်ႈ လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈ ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႇၶျ် 2021 ၼႆႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆး လၢႆလၢႆလွင်ႈပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေ  ပႆႇထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသၢင်ႇ လွင်းၶႃႈဝႃႇ။ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ ပႆႇထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈယူဝ်ႉ။    ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ပေႃးဢိၵ်ႇလိၵ်ႈ ႁၢမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ပေႃးမႃး တူၺ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ၼမ်ႉႁူ ၼမ်ႉတႃ  ယွၼ်ႉလုၵ်ႈ လၢင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်းလၢမ်းၽႄႈယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပႆႇထုၵ်ႇလီၸတ်းပွႆးလၢမ်း ႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း ႁူၼ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁူၼ်ႉႁၢဝ်ႉ ပျေႃႇမူၼ်းၵၼ်ၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဝဵင်းဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ။ ယိုဝ်းၵွင်ႈမၢၵ်ႇယၢင်သႂ်ႇ လမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်တူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႈမီး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ   ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႆႇပူတ်းထွၼ်ယႃႉ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈ  ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း   ။

 ဢမ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵူၺ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈတႃႇႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။  လွင်ႈၼႆႉ   ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပွႆးသေဢိတ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း  ပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ –“လွင်ႈႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈလႄႈသင် ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈသင်   ပႆႇၵိုင်ႇလီ ၸတ်း သေဢိတ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ႁဵတ်းပွႆးပျေႃႇမူၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇလီဢၢႆ ပိူၼ်ႈၶႃႈႁိုဝ်။  ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းသုၵ်းသၵ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူ ၼမ်ႉတႃယူႇၵူႈဝၼ်း။ သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။   တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းပွႆး ႁဵတ်းလၢမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းၵႃႇလ တေႇသ မၼ်းၽွင်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းယူႇလၢႆလၢႆတီႈ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း