Tuesday, March 21, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶုတ်းႁႄႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸိူဝ်း ၵႂႃႇၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းငိုၼ်း  ယဵတ်ႈမွၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၾၢႆႇတႂ်ႈလွႆလဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ပဵၼ်တီႈႁူဝ်ၼမ့်လွင်းဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇၼပ်ႉသႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်း  7 ၵေႃႉ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈ  ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လင်ၼိုင်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 2 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ...

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈငိုၼ်းႁူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၽွတ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းႁူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်း ၵုမ်းၵမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းပေႃးၶူင်ႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ၸိုင် တေပၼ်...

ဢူးယီႈသေး ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ

ဢူးယီႈသေး ဢႃယု 75 ပီ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ  ၽွင်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14.9.2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢူးယီႈသေး ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လုၵ်ႉတီႈ   ဝၢၼ်ႈယေႇပူႇၸၢၼ်း ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃသေ လူႉသဵင်ႈပႅတ်ႈပွတ်းတၢင်း  ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းဢမ်ႇယူႇလီမႃး လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  လၢဝ်ႇၵၢႆး  လိုပ်ႈႁေႃႈယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ  ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 2 လင်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 2 ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းႁူပ်ႉၵၼ်တင်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း မဵဝ်ႉမ ပျီႇ တူႉၸိတ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸၢႆးဢၢႆႈၽွႆႇ တီႈႁူဝ်မၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပဵင်း ႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ...

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လူႉတၢႆ

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးၼွႆႉ ဢႃယု 48 ပီ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း   ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်လွႆႁိၼ်ႇမဝုၼ်ႇတႃႇ၊  ဢၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇလုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝတ်ႉ/...

လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႇၸိတ်ႉမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ လူင်းၵႃးမႃးၸူၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ၶၢၼ်းငိုၼ်း ၶၢၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း/ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ႁွၼ်ႇထဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶၢၼ်းငိုၼ်း၊ ၶၢၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်းထုင်ႉဢိူင်ႇ ၼမ်ႉသီး၊ ၼွင်ၵႃး၊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသမ်ႉ တၢင်းပွတ်း ထုင်ႉၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၼွင်မွၼ် တၢင်းပွတ်းသီႇသႅင်ႇ သမ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉသၢႆးၶၢဝ် ထုင်ႉပူင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ  ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း  ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁိမ်းတႃႈရူတ်ႉ (သိန်းသန်း ချီကားကြီးကွင်း ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ထပ်းၵၼ်။ ၵူၼ်း မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ...

  ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆႉတီႈၼႃႈသိူဝ်ႈဝႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ -ၼမ်ႉၶမ်း 1 ၼႆၼၼ်ႉ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  ပႂ်ႉတီႈႁိမ်းမိင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ လႄႈ တၢင်းၽႄ ႁူဝ်သွင် သေ ႁႄႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶီႇၵႃးႁိူၼ်းသေၵႂႃႇၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် တီႈႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ...

 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတီႈမူႇၸေႊ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းပၢင်မႃႇသႃႇ (ႁိူၼ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ) လင် ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်းတၢင်း တႃႈလိူဝ်ႇ – ၵဵင်းလၢပ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵိၼ် ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ - ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယၢဝ်း (ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ) သေ တင်ႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img