Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိုင် 19 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇ

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် (ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 19 ဝၼ်းပႆႇပွႆႇတူဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ ႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်းတီႈတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ၊ သမ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉၶိုၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (ယႄး) မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆးဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်  3 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်  ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် တီႉၺွပ်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပီ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵႂႃၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ)  ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၺ်းလူ။ မိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း(မူႇၸေႊ) ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ထႆပႃးငိုၼ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ ပႂ်ႉထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် (မှတ်ပုံတင်) မိပ်ႇငႅၼ်းထႆၵိၼ်ပႃးငိုၼ်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢတ်ႈ ပူင်ႇတိၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸႅင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ သင်ဢမ်ႇၸႅင်ႈသေၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၸိုင် တေထုၵ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း - ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၽႂ်မီးၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ႁဵတ်းၶႅၵ်ႇဝႆႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ  သႂ်ႇႁိူၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (နယ်ထိန်းရဲ) လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆ၊  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/2/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိူၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီတီႈပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈ တီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သွင်လုၵ်ႈ ။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လႆႈငိၼ်းဝႃႈတၢင်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းငိုၼ်းလိူၼ် Non CDM တႃႇႁဵတ်းငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၸိူဝ်းတၢႆ

တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇတတ်းငိုၼ်းလိူၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM  ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးတေႃႇလိူၼ် တႃႇဢဝ်မႃး ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းၶင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၶဝ်တတ်းငိုၼ်းလိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈလိူၼ် 500 ။ တတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉဝႃႈတေတတ်း ၼိုင်ႈလိူၼ် 1000 ၼႆဝႃႇ ။ တႃႇႁႅၼ်းပၼ်မႃႇသႃႇပၢင်ၸႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇ...

ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်း တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၻေႃးပူဝ်းသီႇ ဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ သေ ထိုင်ယၢမ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးထတ်းထွင်ယဝ်ႉသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၶင်ၶွၵ်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းဢူး (ႁွင်ႉ) ၵျေႃႇတႅတ့်ဢူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ    ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ထဵတ်ႈထၢမ်ဢမုၶတီး ယဝ်ႉသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢႃးၶႃႇပုတ်ႉထလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ ဝၢႆးလင်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ   ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈဝႃႈၼႆ။...

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ ၵေႃႉ႞

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လူမ်ႇယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လၵ်ႉၶႅၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈယေး ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ    ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်း လၵ်ႉ/ၸူၼ်ၼႆႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၵေးသီး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၵေးသီး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တီႈၶႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6:35 မူင်း တီႈၾၢႆႇတူၵ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၺႃးသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၶၢႆႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 21 ပီ  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်ႇႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်  ၊   ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img