ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

171


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်း တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၻေႃးပူဝ်းသီႇ ဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ သေ ထိုင်ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း သဵင်ပိုတ်းယိုဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်ႈ- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


ၼႂ်ၼႆႉမိူဝ်ႈယၢမ်းၸဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆ။


ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မႃးၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်း။ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇတေႃႇ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ၊ ပွႆႇမၢၵ်ႇၸူးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဝႃႈ – ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NUG – CRPH ၼႆႉမိူၼ်ၵွင်ႈသိတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈသင်။ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သမ်ႉတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးလၢႆးၸၢႆႉၸၢႆႉ။ တီႈတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ဢမ်ႇမီးၶဵၼ်သေတီႈ – ဝႃႈၼႆ။


ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတင်းဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မိၼ်ၶိုၼ်ႈမိၼ်လူင်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လွႆလႅမ် ပၢင်လူင် ၶူဝ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ