မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 လုၵ်ႈ

73

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

Photo: shan east news agency/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းတီႈ 14/1/2022

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈတၢင်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ လိၼ်ယွၼ်ႈႁႅင်းထိုင်တၢင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉဢေႃႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်းသင်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈပဵၼ်ပိူင်မၼ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။။

“လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႂႃႇတႅၵ်ႇၸွမ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လုမ်းလဝၵ၊ ႁူင်းႁေႃး၊ လုမ်းပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ ၸွမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶမဵၼ် မႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေ ပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ Shan East News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈ ၵွပ်ႉၾ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 သမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းႁူင်းႁေႃးဢွင်ႇမျၢတ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 သမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလဝၵ (လုမ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇမိူင်း) လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 သမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်း ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ