ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ ၵေႃႉ႞

0
170

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လူမ်ႇယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ  ဢမ်ႇ ယွမ်း 10 ၵမ်း  ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ  ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းသဵင် ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း 20 ၵမ်းၼႆႉ။   သဵင်မၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇ၊  တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉ တၢႆ” – ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵျေႃႇၸေႃးဢွင်ႇ ဢႃယု 55 ပီ တီႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼိဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ဝၢႆးသေ မီးလွင်ႈပိုတ်း ယိုဝ်းယဝ်ႉသေ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း  ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဝၢႆးသေ မီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မီးၸုမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်းႁႅင်းၵူၼ်း သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ