Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိုင် 19 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇ

Must read

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် (ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 19 ဝၼ်းပႆႇပွႆႇတူဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။

လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ ႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်းတီႈတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် မီး 19 ဝၼ်းယဝ်ႉ  လႆႈႁူႉဝႃႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း 4 လင် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈမၼ်းၸၢႆး ၵဵပ်းငိုၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈပၼ် SSPP ၼႆသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ လုင်းပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃႇသူၼ် (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵႃ) ၵူၺ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းသင် မႃးယွၼ်းၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆး လႆႈၵဵပ်းႁဵတ်းပၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ် ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်လုင်းပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းမေး ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်း မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇယွၼ်းထူပ်းၵူႈဝၼ်းၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉထူပ်း။

“တင်ႈတႄႇ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၵူႈဝၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁူပ်ႉမၼ်းၸၢႆးယူႇ ၵူႈၵမ်း ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်း။ သင်ၶႂ်ႈထူပ်းၸိုင် တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶဝ် 50,000 ပျႃး။ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ တေပွႆႇပၼ် တေပွႆႇပၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆ။ ယူႇတီႈ ၽူႈ ၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈလၢတ်ႈ ႁဵတ်းသင်ပၼ်သေဢိတ်း လွင်ႈလုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉ”- ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် လုင်းပိင်ႇၺႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုင်းပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ တေမီးဢႃယု 60 ပီ မေးၼၢင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၶမ်းၸၢမ်ႇ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်းၼႆႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသင် မႆႈၸႂ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ မီးႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၼ်း ၸၢႆး ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ပဵၼ်သင်လႄႈဢမ်ႇပွႆႇတူဝ်ပၼ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးလၢတ်ႈတီႈၵေႇ 10 ႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မွင်ၼၼ်ႉဝႃႈ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ လူဝ်ႇငိုၼ်း ႁႂ်ႈၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပၼ်ၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈထူပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေပွၵ်ႈလႄႈ ပေႃးပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တေထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းလုင်းပိင်ႇၺႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇထိုင်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။ လွင်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးယွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ မီးမႃးသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ-  ဝႃႈ ၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်း တီႈ 9/11/2022 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်းလွင်ႈသင်လႄႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း