Tuesday, September 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉပူင်း

တီႈထုင်ႉပူင်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်

ၸူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼမ် ပီၼႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်း၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်   ။  ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃးႁဵတ်းသူၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး။ ၸဝ်ႈၼႃးထုင့်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယွၼ့်ၼၼ့် ပေႃးၸဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလၢင်းၼၼ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇသင်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်း ၶဵင်ႇၸွႆႈၵၼ်သေ ငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ သဵင်ႈၼမ်” -...

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းႁႃပိင်ၶၢႆ ပီၼႆႉလႆႈၵႃႈၶၼ်သုင်

လွၵ်းၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆပိင် တီႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃပိင်ၶၢႆ  ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး) မႃး ၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉပိင် တီႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး  ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းတူင်ႈလူင်းၼႃးသေ ႁႃပိင်ၶၢႆ  လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၼိုင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်း။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်း ထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိင်ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇမၼ်းဝႃႈ ၼိုင်ႈၸွႆႉလႂ်...

ၶၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်သုင် မၢင်ဝဵင်းႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈသုင် ပႃးၸဵမ်ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈသုင်ၵူႈသႅၼ်း မၢင်ဝဵင်းမၢၼ်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶၢႆ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2022 ၼႆ့မႃး ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ 1 ထူင် လုၵ့်တီႈ 3 မိုၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ပုင်ႈသုင်ထိုင် 6 မိုၼ်ႇပျႃးပၢႆ။ ဝဵင်းတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8 မိုၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်သႅၼ်ပျႃး။   တီႈႁူင်းသီၶဝ်ႈ(ၶူၵ့်)...

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်း တေၸတ်းပၢင်  ၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ

လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈပီၼႆႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်း တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈ ပူႇႁဵတ်းမႃး ယႃႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈသေ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်းဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁိူဝ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉတႄႉ လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ - 10 ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18-19/9/2022  တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁိူဝ်း တီႈ...

ၽေးသၽႃႇဝ ယႃႉပႃးယွင်ၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႈပႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈတီႈတိၼ်ၶိုၼ်ႈလႆသေ ႁုင်ၽၵ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ။ ဝၢႆႇတူၺ်းသၢႆႉတူၺ်းၶႂႃ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉ မိူၼ်လႆႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၵေႃႈလူဝ်လူဝ်။ ၼမ်ႉတႃဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ယိုင်ႈယမ်းဝႆႉသေ မိုင်ဝႆႉယူႇႁင်းမၼ်း။ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ။ ထုင်ႉပူင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဝၢၼ်လီၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်ၼွင် ထူမ်ႈပႃးတူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၸူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆယိုၼ်ႈမိုဝ်း။ ဢၼ်ပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ ယင်ၶႃႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈၼမ်ႉ ဝႆႉယူႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉပူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 မိုၼ်ႇဢေႊၵ

ၾူၼ်တူၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 မိုၼ်ႇ ဢေႊၵ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႃးလူႉသုမ်း 2 မိုၼ်ႇဢေႊၵပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း တႃႇၵိၼ် ၼႂ်းပီတေမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၼႃးထုင်ႉပူင်း...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပွၵ်ႈၸႂ်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆးၶိုၼ်း

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း (တီႈၼမ်ႉဢမ်ႇထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် သူင်ၵၼ်ၸႂ်ႉလေႃႉဝူဝ်း၊ ၸႂ်ႉၵႂၢႆး ထႆႁႆႈ ထႆၼႃးၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းဝၢၼ်ႈ တင်းမိူင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁႃသိုဝ်ႉၸႂ်ႉယၢပ်ႇမႃးၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ - ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ  သူင်ၵၼ်ၸႂ်ႉလေႃႉဝူဝ်းၵႂႃႇမႃး...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾူၼ်ၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈထိုင် မိူင်းလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း...

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 1 ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ တေလႆႈၽိုၵ်း 1 ၸုပ်ႈ 15 ဝၼ်း ၊ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈၼႃႈလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ၶၢၼ်းငိုၼ်း ၶၢၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း/ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ႁွၼ်ႇထဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶၢၼ်းငိုၼ်း၊ ၶၢၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်းထုင်ႉဢိူင်ႇ ၼမ်ႉသီး၊ ၼွင်ၵႃး၊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသမ်ႉ တၢင်းပွတ်း ထုင်ႉၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၼွင်မွၼ် တၢင်းပွတ်းသီႇသႅင်ႇ သမ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉသၢႆးၶၢဝ် ထုင်ႉပူင်း...

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃမိူင်းပၼ်ႇ သုင်လီယူႇသေတႃႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ပဵင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ  

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သုင်မႃးလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃးယူႇသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇလႄႈ ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ပဵင်းၸဝ်ႈသူၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၊ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းသႂ်ႇဝႆႉၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တိုၵ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ယူႇ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ တၢင်းပွတ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢႆလႆႈ ၸွႆႉ 2,000 – 3,000 ပျႃး  ၵႃႈၶၼ်မီႁေႃ ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၶိုင်ပွင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း သီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵုၼ်ၵွင်းမူး ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ႈၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇလိင်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉပႃႇ လႆလေႃႇၼွင်းထူမ်ႈ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img