Wednesday, July 24, 2024

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၶေႉႁိူဝ်းတီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ၸူမ်ၼမ်ႉလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၶိုၼ်း ။

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း ပီ 2023
Photo by – ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝႃႇလိင်ႇတ/ ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း ပီ 2023 ၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် သွၵ်ႈႁႃႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉႁိူဝ်း ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃး တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝႃႇလိင်ႇတ ဝတ်ႉသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ၽူႈသူၼ်းတုမ်လႄႈ ၽူႈယိပ်းငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ မႃးၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၼႂ်းပွႆးၶေႉႁိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး သမ်ႉ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉ၊ သမ်ႉဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉ ၵေႃႈဢဝ်လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉႁိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း တီႈမၼ်းလူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် ဢဝ်တူဝ်တၢႆ မိူဝ်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ ဢၼ်လႆလွင်ႈၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၵလႃး လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးၶၢႆ ၵႆႇယၢင်ႈ တီႈၼႂ်းပွႆးၶေႉ ႁိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ထုင်ႉပူင်းၼႆႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းပွႆးၶေႉႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉပူင်ႈၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးမႃး ဝႃႈၼႆ ။

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း ပီ 2023
Photo by – ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝႃႇလိင်ႇတ/ ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း ပီ 2023 ၼႆႉ

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်းထုင်ႉပူင်းပီၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်မီးလွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸူမ်ၼမ်ႉယဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈႁၢႆ 2 လမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပၼ်ႁႃ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၼႆႉ မီးမႃးၵူႈပီ ။ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၢႆ 4 လမ်း ပီၼႆႉသမ်ႉ ႁၢႆ 2 လမ်း ။

“ ပီၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမႃးပွႆး ႁၢႆ 2 လမ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးဝႆႉတီႈ ပိူၼ်ႈဢၢပ်ႈရူတ်ႉ။ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးမႃးၵူႈပီလႄႈ ပီၼႆႉၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇႁၢႆထႅင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတူၺ်းပၼ်။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ပီၼႃႈပီလိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈလူႉလွင်ႈႁၢႆ၊ ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵႃႈၶၼ်ဝႆႉရူတ်ႉသေ မႃးဢၢပ်ႈပၼ် တီႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တူၺ်းပၼ်ၼႆ တေလီသေပိူၼ်ႈ”- ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝႃႇလိင်ႇတ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း ၾိင်ႈထုင်းတႆး ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7-9/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ပီ ၼႆႉ မီးႁိူဝ်း ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ 85 လမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႇၼမ် လိူဝ်ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ ပၼ်ႁႃ ယုၵ်း ယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ် ဢၼ်မီးမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ ၵႄႈလိတ်ႈပႆႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပွႆးၶေႉႁိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃယုၵ်းယၢၵ်းတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၽူႈၶၢႆၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းပွႆးၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉ ၵူၺ်ယုၵ်းယၢၵ်း တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၽႂ်မၼ်း သေ ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈႁႂ်ႈမူတ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈ ပွႆး ဢၼ်သိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃးၼင်ႈၵိၼ်ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယုၵ်းယၢၵ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၵဵပ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၢၵ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ ၸွႆႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၸင်ႇ ပၢင်ပွႆးၾိင်ႈထုင်းလႄႈပိုၼ်ႉတီႈႁၢင်ႈလီၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸင်ႇတေမီးၵႃႈၶၼ်လႄႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ႁိူဝ်းၵူၼ်းၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈသူးထီႉ 1 ၵႂႃႇ ပဵၼ်ႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၼ်ႇ၊ သူးထီႉ 2 ဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈမၢၵ်ႇၵဵင်ႁွမ်၊ သူးထီႉ 3 ဝၢၼ်ႈၵုၼ်သၢႆး။ ႁိူဝ်းၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉသမ်ႉ သူးထီႉ 1 ဝၢၼ်ႈသီႇသုမ်ႇ၊ သူးထီႉ 2 ဝၢၼ်ႈၼွင် ၸၢင်ႉလႄႈ သူးထီႉ 3 ဝၢၼ်ႈသၢႆလေးတူၵ်း။ ႁိူဝ်းၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉသမ်ႉ သူးထီႉ 1 ဝၢၼ်ႈသီႇသုမ်ႇ၊ သူးထီႉ 2 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ သူးထီႉ 3 ဝၢၼ်ႈသၢႆလေးဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပီၼႆႉ ႁိူဝ်းတင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ မီး 85 လမ်း ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း၊ ဢိူင်ႇၼႃးႁီး၊ ဢိူင်ႇထုင်ႉပူင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇလႄႈ ဢိူင်ႇသၢႆလေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉတႄႉ မီးႁိူဝ်းၶဝ်ႈၶဵင်ႇ တင်းမူတ်း 62 လမ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း