Thursday, June 20, 2024

ၶၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်သုင် မၢင်ဝဵင်းႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ယၢပ်ႇ

Must read

ၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈသုင် ပႃးၸဵမ်ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈသုင်ၵူႈသႅၼ်း မၢင်ဝဵင်းမၢၼ်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶၢႆ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး။

ႁူင်းသီၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2022 ၼႆ့မႃး ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ 1 ထူင် လုၵ့်တီႈ 3 မိုၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ပုင်ႈသုင်ထိုင် 6 မိုၼ်ႇပျႃးပၢႆ။ ဝဵင်းတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8 မိုၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်သႅၼ်ပျႃး။

- Subscription -

  တီႈႁူင်းသီၶဝ်ႈ(ၶူၵ့်) တီႈလၢၼ့် မၢင်တီႈ ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇတမ်းၶၢႆ၊ မၢင်လၢၼ့်သမ့် ယွၼ့်ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ လႆႈပိၵ့်ဢိုတ်းလၢၼ့်၊ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဢၼ်ဝႆႉ  ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းလွႆလႅမ် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ    ။

“ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈထူင် 6 မိုၼ်ႇယဝ့်။ ၸဝ်ႈၶူၵ့်တီႈႁဝ်းၵႆ့ၵႂႃႇသိုဝ့်ၼၼ့် ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈတႃႇတမ်ၶၢႆယဝ့်။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈလၢၼ့်မင်ၸိူဝ်း ၵူဝ်ပဵၼ်လွင်ႈႁိမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈပိၵ့်လၢၼ့်ဝႆ့ယဝ့်။ ဢီႈသင်ၵေႃႈဢမ်ႇလီယဝ့် ၸဝ်ႈလၢၼ့်ၶမ်း၊ လၢၼ့်ၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေပိၵ့်ယဝ့်။ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၼ်းမူၺ်းၼႆ့ ၼိုင်ႈထုင်ႈသႅၼ်ပၢႆယဝ့်။”

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တိုၵ့်ပဵၼ်ၽွင်းသွမ်ႈၼႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇပႆႇမီးၶဝ်ႈတႃႇၶၢႆၵေႃႈႁင်းမၼ်း။   မၢင်ၸိူဝ်းသမ့် ၶၢႆၶဵဝ်ဝႆ့လႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်တူင်ႉၼိုင်။  ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ မီးတႃႇၵိၼ်ၵူၺ်း  ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ    ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။

“ႁဝ်းတႄ့ၶၢႆယဝ့်ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၶၼ်မၼ်းပႆႇၶိုၼ်ႈၼၼ့်ယဝ့်။ ဝႆ့တႃႇႁဝ်းၵိၼ်ၵူၺ်းၼၼ့်ၼႃႇ။ တႃႇၶၢႆတႄ့ဢမ်ႇမီး။ တေႃႈလဵဝ်တႄ့ တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆ့ ၶဝ်ႈၼိုင်ႈထူင် 52000 ။ ၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်း လူဝ်ငိုၼ်း  တႄ့ ၶဝ်ႈၶဝ်ပႆႇလႆႈၵေႃႈ ၶဝ်ၶၢႆၶဝ်ႈၶဵဝ်ဝႆ့ၼၼ့်ၼႃႇ ပေႃးၶဝ်ဢဝ်လႆႈမႃးၵေႃႈ ၵႂႃႇသၢႆႈၶိုၼ်းၸိူင့်ၼၼ်ၼၼ့်ၼႃႇ။ ၶၼ်ၶဝ်ႈလီၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁဝ်းတႄ့ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ ။”

ၾၢႆႇၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၼမ်ႉသမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးထုင်ႉပူင်းထႅင်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈၼႃးထူင်ႉပူင်း မွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆႊ ၼမ်ႉထူမ်ႈလူႉသုမ်းမူတ်း။ ၸဝ်ႈၼႃးထုင်ႉပူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၶၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉ-ၵူႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႃးၵိၼ်ၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈၶၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၶဝ်ႈသၢင်းႁွမ် ထူင်တၢင် 6 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ထူင် 9 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း ထူင်သႅၼ် ။  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းသမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းပၢမ်း (ၸႃးဢူင်းသီႇ) ပုင်းသႅၼ်သွင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းငႃးပုင်း သႅၼ်ဢဵတ်းလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇပုင်း သႅၼ်ႁႃႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၽၵ်းမီႇထူင်ယႂ်ႇ 10 ၸွႆႉ 3 မိုၼ်ပႅတ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၸွႆႉ 4 ႁဵင်။ ၶႆႇၵႆႇ 10 သွင်ႁဵင်ပျႃးလႄႈ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၸွႆႉမိုၼ်ႇ။ ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၸွႆႉ 8 ႁဵင် ၼိူဝ်ႉမူၸွႆႉ မိုၼ်ႇႁူၵ်းႁဵင်ပျႃး ။

ယႃႈယႃၼွၵ်ႈမိူင်းၸဵမ်ယႃႈယႃတႆး ၵႃႈၶၼ် ၶိုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁႃၸဝ့်ၵိၼ်ၶမ်ႈတႄႉ တႃႇတေမီးၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ယူႇၵိၼ်လွတ်ႈၵႂႃႇၵူႈဝၼ်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းဝႆ့ယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း