Tuesday, November 29, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်ႉယၢၼ်း

ၼၢင်းယိင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼဝ်ႈလႆႈတႅပ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈၼိဝ့်တိၼ်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈတင်းသွင်ၶွၼ် လႆႈတႅပ်းတိၼ်ပႅတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းမႃႇၼေး  ဢႃယု 29 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇယႃႈလူင်  ဢိူင်ႇႁူဝ်တႃႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်သုင်ႁႅင်းထိုင်တီႈတိၼ်ၸဵပ်း ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ့်ပႆၵႂႃႇမႃးလႆႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လူၺ်းဢေးလူႇ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းမႃႇၼေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ့် မွၵ်ႈ 8 လိူၼ်ၼႆ့ယဝ့် ။...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ၺႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃး လဵၼ်ႈပႃးၾႆးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။  ပဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 21/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃး။ ပဵၼ်ၼႃးႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပဝ်ႈလႄႈပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 4 လင် ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႈၶဝ်ပၢတ်ႇသေ ပုမ်ႇဝႆႉယင်းပႆႇမီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ပီၼႆႉ ၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇၵေႃႈသုင်။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 6 ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပႃႈသႅင်သူၺ်ႇ  ယူႇပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။  ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း...

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ် မႂ်ႇသုင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ...

ၵူၼ်းထဝ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 62 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းတႅင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးတႅင်း ပႃႈလွတ်ႈ ဢႃယု 62 ပီ တီႈပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ 3/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 8 ၾၢႆႇတႂ်ႈဝတ်ႉတပ်ႉဢူး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉမေႃႈၾႆး (ဘက်ထရီ) သူဝ်ႊလႃႊသျွတ်ႉ ထုၵ်ႇမႆႈတင်းလင် လႄႈ လူႉသုမ်းၼမ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵူၼ်ႇပင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း 8:00 မူင်း ၾူၼ်လူင် တူၵ်းမႃးႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၾူၼ် လေႃႈ လႆၶဝ်ႈၸွမ်းတိၼ်ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝၢင်းဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်လေႉၵၼ်တေႃႇလွင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်ၵၼ်လဵၼ်ႈလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်မႃးလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်  ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ - ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ လွင်ႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းတၢင်းမိုဝ်းထိုဝ် မီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီး။...

မႄႈမၢၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်

မႄႈမၢၼ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈႁႄႉၸူၼ် ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်း ၶမ်း ပႃးၸဵမ်ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်မၼ်းၼၢင်းႁေႃႈမႃး ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးToyota Wish ၊ ၸူၼ်ၼၼ်ႉပိတ်ႉပေႃႉမၼ်းၼၢင်းပႃးထႅင်ႈ။     မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပၢႆ...

ဢွၼ်ႇယိင်းသွင်ၵေႃႉ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်ၶႆႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ပွၵ်ႉ 9 သွင်ၵေႃႉ  လူင်းလဵၼ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်ၶႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸူမ် ၼမ်ႉတၢႆ  ။ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူင်းငူမ်းႁွႆ ၸူမ်ၼမ်ႉပၢင်

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇ ဢႃယု 32 ပီ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉပၢင် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သေႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ...

ႁူဝ်ပီၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ

ပီၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉလိူဝ်ၵူႈပီဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ - တၢင်ႉယၢၼ်း ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁုင်းႁၢၼ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးလွႆၵႃး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း - ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေႇဝိင်ႇ ယၢမ်ႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႄ (မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇၸွမ်းၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ SSNA ပွတ်းသီႇပေႃႉ 1996-2005) ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/04/1995 ပိူဝ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး 34 ၸဝ်ႈ လႆႈမွပ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးသေလၢႆၸဝ်ႈၸီႉၸႅင်ႈပွင်ႇလႅင်းၼႄဝႃႈ - ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဝၢင်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ ပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဝ်းမွပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းၵွႆး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်းတႆးလၢႆၵေႃႉ သမ်ႉ...

ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းမိူင်းတႆး လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉတၢႆယွၼ်ႉၾႆးမီးမွၵ်ႈ 10

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉလႄႈ ၾႆးတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 8...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢွင်ႈႁဵၼ်း  ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း   မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 90 ပၢႆ မေႃသွၼ်မွၵ်ႈ 10...

Latest news

- Advertisement -spot_img