Friday, May 31, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်ႉယၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵဵတ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတေႃႉၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵႃးၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းထပ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း လူမ်ႉထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းးၼၼ်ႉပႃးတင်းယိင်းလႄႈၸၢႆး ၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႈၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ထပ်းၵၼ် 2 ႁၢၼ်ႉ  တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဢုမ် ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸပ်းတဵၼ်းယုင်းသေယဝ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃးၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ။မႆႈပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃး ထႅင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ တၼ်းၶႄလႆႈယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ...

ထဝ်ႈယိင်းၵႂႃႇႁႃၶႄႈ ႁႅင်းမူတ်းသေလူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈတၢင့်ယၢၼ်း လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ့်ၵႂႃႇႁႃၶႄႈႁႃၽိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႄႈထဝ်ႈ ႁႃၵိၼ်ၵေႃ့လဵဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ဢႃယု ၵေႃႈ ၵႄႇၼႃႇယဝ့်ၼႃႇ။တုၵ့်ၶဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင့်လူး...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့်-ပၢင်သၢင်းသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဢႃယု 15 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈပီပၢႆယဝ်ႉ၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31 /01/ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း   မၼ်းၼၢင်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႆသေ လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈသဝ်းသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်း၊...

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၵေႃႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း ပေႃႈမႄႈလႄႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆသေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“မီးႁိမ်းလွႆမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ပေႃးထၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉ ၶႃႈၼေႈ။ မၢင်ၵေႃႉမီးပေႃႈၶဝ်မႃးသွၼ်ပၼ်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ယိပ်းမၢင်မိုၼ်ႇ မၢင်ႁႃႈႁဵင်သေလဵၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉယိပ်းမၢင်မိုၼ်ႇႁေလွင်းလူင်ယူႇၶႃႈၼေႈ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းတေဢမ်ႇႁူႉမၢင်ႁဵင်မၢင်မိုၼ်ႇသင်ၵွၼ်ႇၶႃႈယူဝ်းတူၺ်းတႄႉ။ ပီၼႆႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းပဵၼ်တႃၸဵပ်းတႃၽၢင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တႃၸဵပ်းတႃယဵၼ်း    ၊  သမ်ႉယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵႆဝဵင်းလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ၊ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတႃလႄႈထိုင်တီႈလႆႈမီးၵူၼ်းတႃၽၢင်းမႃး ၼမ် ။ ၼႂ်းပီယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတႃၼႆႉ မီးပဵၼ် 5 ၵေႃႉ။  လူၺ်းဢေးလူႇ...

ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁုင်ၵိၼ်လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸႄႈဝဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵုမ်ႇလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၾႆးမႃးၶိုၼ်း ။ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ -“ မၢင်သၢႆၵေႃႈပၼ်ၾႆး ႁိုင်ႁိုင်သေ မၢင်သၢႆၵေႃႈ ၾႆးဢမ်ႇမႃး 2 ဝၼ်းၵေႃႈမီး။ ပေႃးၾႆးမႃး ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

ၵႃးပိၼ်ႈတီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့  တၢႆ 1 ၵေႃ့

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ တၢႆ 1 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ႁိမ်းမူၵ့်ဢူး တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တၢင်းၵႂႃႇမႃး တၢင့်ယၢၼ်း - ပၢင်သၢင်း ၼၼ့်...

တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼႃႈဝတ့်ဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ တီႈပွၵ့် 2 ၊ဢိူင်ႇ 13(ၶ) (အုပ်စု ၁၃ ခ)၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းသင်သေဢၼ် လူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆးမူတ်း။ ၾႆးၼႆႉမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပႃႈဢူၵ်းသႅင် ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့ 3 ၵေႃ့...

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတေတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတၢင်း တင်းလိၵ်ႈတႆးပႃး ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇပႃး တီႈပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇပႆႇတူၵ်းလူင်းပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ (Map ) ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၽႅၼ်ဢၢၼ်းတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵိဝ်ႇသွႆး တင်းၾၢႆႇတႆးပႃး၊ လွင်ႈၼႆႉ...

ၼၢင်းယိင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼဝ်ႈလႆႈတႅပ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈၼိဝ့်တိၼ်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈတင်းသွင်ၶွၼ် လႆႈတႅပ်းတိၼ်ပႅတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းမႃႇၼေး  ဢႃယု 29 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇယႃႈလူင်  ဢိူင်ႇႁူဝ်တႃႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်သုင်ႁႅင်းထိုင်တီႈတိၼ်ၸဵပ်း ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ့်ပႆၵႂႃႇမႃးလႆႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လူၺ်းဢေးလူႇ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းမႃႇၼေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ့် မွၵ်ႈ 8 လိူၼ်ၼႆ့ယဝ့် ။...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ၺႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃး လဵၼ်ႈပႃးၾႆးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။  ပဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 21/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃး။ ပဵၼ်ၼႃးႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပဝ်ႈလႄႈပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 4 လင် ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႈၶဝ်ပၢတ်ႇသေ ပုမ်ႇဝႆႉယင်းပႆႇမီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ပီၼႆႉ ၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇၵေႃႈသုင်။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 6 ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပႃႈသႅင်သူၺ်ႇ  ယူႇပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။  ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း...

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ် မႂ်ႇသုင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ...

Latest news

- Advertisement -spot_img