Tuesday, October 3, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းပဵၼ်တႃၸဵပ်းတႃၽၢင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တႃၸဵပ်းတႃယဵၼ်း    ၊  သမ်ႉယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵႆဝဵင်းလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ၊ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတႃလႄႈထိုင်တီႈလႆႈမီးၵူၼ်းတႃၽၢင်းမႃး ၼမ် ။ ၼႂ်းပီယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတႃၼႆႉ မီးပဵၼ် 5 ၵေႃႉ။

- Subscription -
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃၸဵပ်း/ယဵၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်တႃ

 လူၺ်းဢေးလူႇ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ဢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပဵၼ်သေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼႆ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်မႃးၼႆ့ ႁိုင်ယဝ့်လၢႆပီယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်ပႃးၵိူတ်ႇၼႆ တီႈတႄ့မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၢင်ၵေႃ့ ပဵၼ်ယွၼ့်မႅင်းၶဝ်ႈတႃၼႆသေ ၶူမ်းၶူမ်းၶၼ်းၶၼ်း သီသီထူထူ။ ဢဝ်ပဵၼ် ၸဵပ်းယဵၼ်း ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵႅၼ်းၵႅၼ်း ထိုင်တီႈတႃၼႆ့ တူၺ်းသင်ဢမ်ႇႁၼ်သင်ၼႆဢေႃႈ ။သမ့်ပဵၼ် ၵူၼ်းယူႇ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႄႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ့်ၵိၼ်ၶမ်ႈ ၵူၺ်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶဝ်ၼၼ့် ။ ပေႃးဝၼ်းထိ 4 ၼႆ့ တေဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃ့ပုၼ့်ၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်ၶဝ်လႄႈသင် တႃႇယူတ်းယႃၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ မၼ်းပႆႇမီးတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူင့်ၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတႃၸဵပ်းတႃၽၢင်း 5 ၵေႃ့ ၼၼ့်  ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ့် 2 ၵေႃ့ ၊  မၢႆးဢၢႆႈလေႃး ဢႃယု 4 ပီ (ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢၢႆႈပၢၼ်းလႄႈပႃႈမႃႇဢႃးတၢၼ်း) ၊ မၢႆးဢၢႆႈၵၼ်း ဢႃယု 5 ပီ (ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵုၼ်ၵႅၼ်းလႄႈ ပႃႈမႃႇၵျၢၼ်း ) ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၵ့်ဢၼ်ၵႆၵၼ်ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း 16 လၵ်း ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် လူၺ်းဢေးပၢၼ်ႇ ဢႃယု 17 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းယုၼ်း ၊ လုင်းသူၺ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 60 ပီ ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင် ၊ မၢႆးဢၢႆႈတႃ့ ဢႃယု 39 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ဝ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃၸဵပ်း/ယဵၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်တႃ

မေႃယႃယိင်း ဢႃယု 40 ပီၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ တၢင်းပဵၼ်တႃၸဵပ်းၸိူင့်ၶဝ်ပဵၼ်ၼႆ့ မၼ်း ပဵၼ် ယွၼ့် ၶဝ်ၶၢတ်ႇဢႃႇႁႃႇရ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မႅင်းဝႃႇ မုၼ်ႈဝႃႇ ၶဝ်ႈတႃသေ ဢမ်ႇလၢင့် ဢမ်ႇသုၵ်ႈ ဝႆ့မဝ်မၢင်သေ ထိုင်တီႈ မႅင်းပႅတ်ႊတီႊရီႊယႃႊၶဝ်ႈတႃ။ ဢဝ်ပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်း ၼၼ့်ၶႃႈ ၼႃႇ။ တႃႇၶဝ်တေယူတ်းယႃထိုင်တီႈပေႃးၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီလီ ဢေႃႈၼၼ့် ။ တေလႆႈယႃ ၸိူင့်ႁိုဝ်ၼႆတႄ့ ပေႃးဢမ်ႇပႆထတ်းတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈယွႆႈယႅမ်း ” -ဝႃႈၼႆ ။

မၢၵ်ႇတႃၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇသတ်းတႃႇၵူၼ်း သင်ဢမ်ႇႁၼ်လႆႈၸိုင် တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်တူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇ တေၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ။သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈၵူႈယၢမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ  လႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇလုမ်းလႃးၵူၼ်းတႃဢမ်ႇလီၼၼ့်သေ ၸဵမ်ၵူၼ်းလုမ်းလႃးလႄႈ ၵူၼ်းတႃဢမ်ႇလီ သုမ်းတိုဝ့်တၢင်းလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တၵ်ႉၼၢႆသင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၵေႃ့လႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈၵမ့်ထႅမ် ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆ့ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ် ၵမ့်ထႅမ်ပၼ်လႆႈတီႈ လူၺ်းဢေးလူႇ ၵေႃ့ဢၼ်တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်သေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မၢႆၾူၼ်း 09 454122689 ၊ Kpay/Wave Pay 09 899826834 ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း