Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တီႉၺွပ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၶႃးသျီး တၢင်းၽႄလႃႈသဵဝ်ႈ-သီႇပေႃႉ-တၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးဢၢၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း။ ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၺႃး MNDAA တီႉၺွပ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶႃးသျီး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ ၸၢႆးထုၼ်းလူႇ ပီႈဢၢႆႈၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ႁဝ်းၶႃႈဢၢၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယႆ။ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီ့ၵူၼ်းၵျႃႊၽျႅၼ်ႊ သူင်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈတီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼၼ့်သေ သူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃ့ယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။ ႁူဝ်ၼပ့်ဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီ့ 5 လိူၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၶိုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၼွင် 2 ၵေႃႉ သိုပ်ႇၵုမ်းဝႆႉပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်

ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆယႃႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ႁၼ်လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ ပေႃႈမႄႈၶဝ်တႄႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ တီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶူးသွၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 15 ၵေႃႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ NUG

သိုင်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိင်း 13 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ၵမ်ႉၸွႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။ ၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼႆႉပဵၼ် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Federal School of...

ဝႃႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ  SSPP တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP ၵပ်းၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၸၢႆး) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ပီ 2023 ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ဢႃယု 35 ...

ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး 50 ပၢႆၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆးတီႈၵဵင်းသႅၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး တီႈၵဵင်းသႅၼ် 56 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်...

ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း (ဆယ်အိမ်မှူး) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ၼၼ်ႉ မွင်ႇတႃႇတူး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM ၵဵင်းတုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM တီႈၵဵင်းတုင်  သွင်ၵေႃႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈ လႂ်ပႆႇႁူႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 မေႃသွၼ် သေႃႇထႅၵ်ႉ (ႁွင်ႉ) သူၺ်ႇမၢၼ်းလႄႈ ၼေႇလိၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ CDM တီႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၶိုင်ႈလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ထႆးတီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1500 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပရၵျူပ်ႇၶီႊရီႊၶၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသီႇပေႃႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႉၵႂႃႇ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉတူၵ်း (အနောက်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1800 ပၢႆ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇပၢႆၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းပီပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3500 ပၢႆ  ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း Data for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ   တီႈဢၼ်မီး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း   ဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉယူႇတႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသေ သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းတႆး ၵေႃႉ 10 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ  

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်း မိူင်းတႆး သေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ။   ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း။ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၊ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းလႄႈ မယမိၼ်းၽူၺ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် CDM တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း CDM ( ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ တီႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃႈငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇၼႄးၸွႆႈ PDF သေ ၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွတ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇမိၼ်းၶၢၼ်ႉဢွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img