Wednesday, September 28, 2022

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင် ၵၢၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း။

ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်း ၼမ်လၢႆၵူၺ်း လူႉၵျႃႉ

0
“ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်း တိူဝ်းၼမ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူႉ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း”။ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယူႇၼိူဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၸွမ်းလူၺ်ႈၽႅၼ်ႇတီႈလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼမ်းၼႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃးယူႇၼႆႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27...

ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလႆႈၵၢၼ်မိူင်း

0
လိူၼ်ၼႆႉ ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 တေႃႇထိုင် 15 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိုင်ႉၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊလူင်ႈၼႃႈ ND ဢၼ်ဝႃႈ National...

ဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၽူႈၶဵၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢင်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်

0
Nelson Mandela လၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉ Long Walk to Freedom ၼႃႈလိၵ်ႈ 841 ဢၼ်တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉတႅမ်ႈဝႆႉ ဝၢႆးသေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢပ်ႊၾရိၵၸၢၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ “To make peace...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 မိူင်းထႆး သဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး လႄႈတေသၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/10/2016

0
ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆႉ ပႃႇရမီႇမၼ်းၸဝ်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ယေႃးမုၼ်ၵူႈပီၵူႈပီ။ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25-26 ၼႆႉ ႁဝ်းသင်ႇႁႂ်ႈလူတ်းတုင်းၸၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းပၵ်းဝႆႉယူႇၵူႈတီႈတီႈ လူတ်းလူင်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။...

ငဝ်းလၢႆးမိူင်းရၶႅင်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း

0
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၸဵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းဢၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈႁၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၾုင်ပဵၼ်ၵေ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၾၢႆႇႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ႁဝ်းၵမ်ႉထႅမ်မၼ်းၼၢင်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ (ၵဵပ်းထွၼ်ပိၼ်ႇတႅမ်ႈၾၢႆႇတႆး တွၼ်ႈ NCA ဝႆႉၵူၺ်း)

0
ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈလႂ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၶႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ NCA ယူႇတႃႇသေႇ၊ လွင်ႈလႆႈ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ (1) လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်...

NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
ဝၼ်းတီႈ 15/10/2017 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ။ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ထတ်းသၢင်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ

0
(1) ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ မီးၵိုၵ်းၵၼ်၊ ပေႃးၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ ၽွၼ်းလီ ၼမ်ယူႇ။ ၽွၼ်းလီမၼ်းမီးယူႇလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပူတ်းပၼ် မၢႆမီႈၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ (Unlawful Association Act)...

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ထတ်းသၢင်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ

0
ပေႃးႁဝ်းၼပ်ႉသွၼ်ႇ ႁဝ်းတေမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇဢဝ်မိူဝ်ႈႁဝ်း တႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ပီ 2015 ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ၊ မၼ်းတေလႆႈၼပ်ႉတႄႇဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2011 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 18...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၼႃႈလူႉ လႆႈဢၢႆတေႃႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပိူင်လူင်ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

0
မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးတိုဝ်ႉတၢင်း တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင်၊ ၼႃႈတႃၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင်၊ လႆႈလူႉလႆႈဢၢႆတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပဵၼ်ယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ပိူင်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းထိုင်တီႈဢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၼ်၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸွင်ႇပဵၼ်လႆႈ

0
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်းသေ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီး၊...

မၢႆမီႈသိုဝ်ႇသၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်ႇၶၢၼ် ႁႂ်ႈယႃႉပူတ်းပႅတ်ႈ

0
မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းသၽႃးၽူႈတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈလႆႈ မၢႆမီႈတႃႇသိုဝ်ႇသၢၼ် (ဆက် သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ) ၸိူဝ်းဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၢၼ်ၽူႈတႅၼ်းၶဝ် သၽႃးၶဝ်ၵေႃႈ တေႁူႉႁၼ် ၸွမ်းယူႇ။ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်သိုဝ်ႇသၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁူၵ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ...

လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈယေးငိုၼ်း ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇငဝ်းလၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

0
တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 15 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတီႈမိူင်းတႆးလႄႈသင်၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈၵႃႉၶၢႆတေႃႇတၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း တီႈတၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈဝႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း