Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းပွတ်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉသေ ရူတ်ႉ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈလူင်းတၢင်းပွတ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းလၢႆလမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးလူင် ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသျူႉၶိၼ်းတႃႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ...

သိုၵ်း TNLA  တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်း/ၵႃး ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး/ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး တိုၵ်ႉၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း တၢင်းလူင်ၶၢတ်ႇ ၵိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇပေႃးၵႆလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈ ၵိုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ လုင်းၸၢႆးလႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပွတ်းသၢႆတၢင်း မိူင်းငေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ႁိမ်း 7 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း (လွႆ) TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၵမ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း/တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 575 ႁႅင်းသိုၵ်း 40 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼိူဝ်လွႆ...

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၶၢၵ်ႇ/မိူင်းယၢင်း ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢမ်းၸူးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ ထုင်ႉသိူဝ်လိုဝ်း - မိူင်းယၢင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 မႃး တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇယဝ်ႉ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/10/2019 ပိဝ်ႇႁႃႇမူး မိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သူႇရိင်ႇထုၼ်း ၸီႉသင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵဵတ်ႉႁဵတ်းလၢၼ်ႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး – ၼွင်ၶဵဝ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းၵႄ ၵျွၵ်ႉမႄး-ၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးပေႃးလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ    ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင် - ဝၢၼ်ႈၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း ႁိမ်းၸမ်တၢင်းၽေ ၵွင်းမူးလႅင် ၼႂ်းၵႄႈ ၼွင် ၶဵဝ် - ၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇၾၢႆႇ လဵဝ်သေယိုဝ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ RCSS ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ NCA 4 ပီတဵမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်းတပ်ႉ

ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၺႃးႁၢမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်းၶဝ် မၼ်းယူႇတီႈ RCSS ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်မႃးဝၼ်းလင်

ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၸူး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈ ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA၊ သိုၵ်းတ ဢၢင်း(လွႆ) TNLA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်လၢႆလၢႆဢၼ်  - ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း - လၢင်း ၶိူဝ်း  လႄႈ  ၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25-30/10/2019 ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်း လပၸမ တင်း သိုၵ်းTNLA ယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းၵူတ်ႉၶၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵိုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ (လပၸမ) တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းထုင်ႉလွႆသၢမ်သိပ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႃးၵႂႃႇမႃးလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 25/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတ ဢၢင်း (ပလွင်ႈ)...

တပ်ႉလိၼ်/ လူမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်/ မိူင်းၸိတ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ၵၢပ်ႇလဵၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်း ႁိူဝ်းမိၼ် ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ် ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်/ မိူင်းၸိတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/10/2019 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် တင်း တပ်ႉလူမ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၾၢႆႇတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် (ယလၶ) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ -သူင်ႇၶၢဝ်ႇ )  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA   လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၸမ်ႁူင်းသဝ်းၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တေႃႇလွႆၺွႆႇ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း ထိုင် 10:05 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 575, 520 ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း