SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

582

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ တုၵ်ႉယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ် တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ဝႃႈ တႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ တီႉမတ်ႉ၊ ၶႃၸႂ်၊ သွၵ်ႈတဝ် ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၸုတ်ႇၽဝ် ပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်။     

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃး ပီပၢႆ ၼႆႉ  လၢႆးႁဵတ်း သၢင်ႈၶဝ်  ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်းဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ မၼ်းၶႂ်ႈမိူၼ် ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မႃး တိၵ်းတိၵ်း။ ၼႃႈတီႈၶဝ် လူဝ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉသမ်ႉမႃးႁဵတ်း  ၽေးၶဵၼ်လူင်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတႃႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႃႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ (တႃႇၵဝ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇ ပဵၼ်ၵွင်) လႄႈ  ၺႃးတီႉမတ်ႉ 25 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်း  6 လင်ၺႃးယႃႉၵွႆသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ ၺႃး ၽဝ်ထႅင်ႈ 7 ႁိူၼ်း။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီး၊ လႂႃႉသိၼ်ႇ၊ လေႇၵၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇ   ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းလႄႈမူၵ်းယူႇ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 9 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူဝ်ႇတိၼ်ႇၽေႇ ဢႃယု 48 ပီ၊ ၵူဝ်ႇလႃႉၸူဝ်း ဢႃယု 30 ပီ၊ ၵူဝ်ႇထုၼ်းဢူး ဢႃယု 43 ပီ၊ ၵူဝ်ႇတႅတ်ႉဢွင်ႇ ဢႃယု 37 ပီ၊ ၵူဝ်မဵဝ်းထူၺ်း ဢႃယု 27 ပီ၊ ၵူဝ်ႇဝိၼ်းၼႅင်ႇ ဢႃယု 50 ပီ၊ ၵူဝ်ႇပထူး၊ ၵူဝ်ႇလႃႉသူၺ်ႇလႄႈ ၵူဝ်ႇၽူဝ်းပျွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မွင်ႇၸိၼ်ႇမိၼ်းၶၢႆႇ ဢႃယု 21 ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတီႈသူၼ်မၢၵ်ႇၽႃႈသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၺႃးသႂ်ႇၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼပၢၼ်းၵျီး ဢိူင်ႇၼပၢၼ်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတၢႆထင်တီႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉပဵၼ်တီႈပဵၼ်ဢွင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ်ပၼ် ၸၢဝ်းထၼု ၽွင်းငမ်းတူဝ် ၵဝ်ႇဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶမယ 112 လႄႈၶမယ 117 တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 502 လႄႈၶမယ 509 လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ