ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

79

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်ၵၼ် ဢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တၢၼ်းတွင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇလပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၊ ၶႃသွင်ၵေႃႉပေႃႈၸဝ်ႈလုၵ်ႈၶူၺ် တၢႆထင်တီႈ။

“ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ႁၢႆးယႃႈ။မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးယိုဝ်းၶႃထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းသုမ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မူပ်ႇလူင်းမူတ်းဢမ်ႇႁၼ်းႁႅၼ်တူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၵေႃႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉၶႃႈလူင်။ ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈတႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၶႃလႄႈ တၢႆထင်တီႈတင်းသွင်ၶႃႈဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းလူႉတႆထင်တီႈၼၼ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈမၼ်းၸိုဝ်ႈ ဢူးယႄးမျိၼ်ႉ၊ လုၵ်ႈၶူၺ်သမ်ႉၸိုဝ်ႈၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸႂႃႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင် လၵ်ႉလွမ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် CDM ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႃပေႃႈလုၵ်ႈသေ ပိူၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈလႄႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၶႃတေၺႃးယိုဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းထူင်လိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ  သူင်ႇၸူးၶႃယူႇၼႆဢေႃႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈၶူၺ်ယဝ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလူင် ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး (ၵူဝ်ႇတႃးၵျီး) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၸိူင်ႉၼႆယူႇဢေႃႈ။ တလဵဝ်မၼ်းတႄႉဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶႃႈ” – ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၶႃဢူႈၸဝ်ႈလုၵ်ႈၶူၺ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼွင် တင်းၼမ်။ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းငွၼ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ