ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN 2 ၵေႃႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈ-လွႆ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽဝ်ႇလုပ်ႇတေဢဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး

952

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺွပ်းၶျေႃးၵႃး  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၽွင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇမူႇၸေႊ၊  ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်း RPG  သႂ်ႇ ၊   ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈတင်း 2   ။

Photo CJ- ႁၢင်ႈၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်လႄႈၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN ၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်သေ လူႉတၢႆတီႈမူႇၸေႊ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်း မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  လုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶိုၼ်ႈမိူဝ်းမူႇၸေႊ မိူဝ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢင်တၢင်း ႁႄႉၵႃး ၺွပ်းၶျေႃး တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ၶီႇၵႂႃႇၸွမ်း  ။  ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် RPG သႂ်ႇၵႃးၶဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ပၢႆ ဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း၊ ပႃးတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်သေ တေၵႂႃႇလေႇ မူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းၶျေႃးၵႃးၶဝ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈသေ ၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တေၵႂႃႇမူႇၸေႊ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 10 ပၢႆ ။ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် တီႈ ဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ ဢဝ် RPG ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးၶဝ် လႆႈပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၶႂႃ ။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ထႅင်ႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတၢႆမူတ်း ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်သေ လူႉတၢႆၸွမ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network (TYN)၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU  ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးမိူၼ်ၵၼ်။

  ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ 105 လၵ်း ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးသေ သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ပႂ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶႃဝႆႉယူႇ။ ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်မူႇၸေႊမူတ်း တေသၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

 “ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းႁေယဝ်ႉၵေႃႈၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။ ပေႃးဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇႁၼ်  ယင်းတေဢမ်ႇႁူႉၵွၼ်ႇဢေႃႈဝႃႈပဵၼ်ၵႃးၶႃၼႆ။ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈဢၢင်ႈလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းႁေ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၼႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိပ်းၵွင်ႈသေႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸမ်။ ၶႃၵေႃႈၸင်ႇၵႂႃႇတီႈ 105 လၵ်း ၵႂႃႇႁွင်ႉ ၸုမ်းပရႁိတ ၸုမ်းၶႂၢႆၶႃပႄလႅင် သေၸင်ႇ ၶိုၼ်းမႃးၸွႆႈ။  ၸုမ်းပရႁိတ 4-5 ၸုမ်း ၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇ လၢတ်ႈတီႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးၶဝ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ။ ၽိူဝ်ႇ ဝႃႈ  ၵႂႃႇၸွႆႈလႆႈၵေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးလူႉသဵင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ”- ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ၵၢပ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်လၢႆးမိူၵ်ႈလိူင်းတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၶျေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၵိၼ်ၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် လႆႈတၢႆ၊ လႆႈလူႉသုမ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်းလွၵ်ႇလွၵ်ႇလၢႆလၢႆ၊ လႆႈသုမ်းၵူၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ မိူၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်း ၼဢၽ ၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉလီလီ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“   မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တီႈမူႇၸေႊၼႆႉၶႃႈ။   ပေႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၶႃ တင်းသွင် မိူဝ်းၾင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၸၢႆၸၢမ်ႇလႃႉၶႃ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ ပႆႇမီးၼႃႈႁိူၼ်းတင်းသွင်သေတႃႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၼႃႈႁိူၼ်း၊ ႁႃလဵင်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်တင်းသွင်ၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်းယႂ်ႇလူင်။ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၸဵဝ်းယဵၼ်ဝၢႆး ၼႆယူႇ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈပုမ်ပဵမ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇတီႈၶႅၼ် တီႈၵွၵ်းႁူဝ် တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈဢူၵ်း၊ ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်းၸွမ်းတိၼ်ၸွမ်းမိုဝ်းၶႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ