သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 2 တီႈ

265

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 2 တီႈ ။

Photo: ပၢႆႉဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမၢၼ်ႈပဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း MNDAA, TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈမၢၼ်ႈပဵင်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပႃးၸုမ်း PDF သေၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း  ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်လႄႈၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 4 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶျေႃးၵႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ မႃးၺႃးယိုဝ်းတၢႆမူတ်းၼၼ်ႉသေ 2 ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်၊ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းလႆႈလီလီ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ