သိုၵ်း KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

324

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA

ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူႈလမ်းသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇ ၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ၵူႈ လမ်း လူင်းထႆႇႁၢင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်တီႈႁဵင်းလိၵ်ႈၶဝ်ဝႆႉသေ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် သေတီႈတီႈ ယႃႇႁႂ်ႈပူၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉၼႆၶႃႈဝႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ။   ဢိင်ၼိူဝ်ရူတ်ႉၵႃးလမ်းယႂ်ႇ/လဵၵ်ႉသေလႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ တႄႇဢဝ် 1 သႅၼ် ထိုင် 3 သႅၼ်ပျႃး – ၸဝ်ႈၵႃးလၢတ်ႈ။

 “သင်ဝႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉယဝ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆမီးၼႂ်းၶဝ်ယဝ်ႉၼႆ – သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇၺႃး ၶဝ်တေဢမ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပၼ်တၢမ်ႇသင်။ ပေႃးဝႃး ပူၼ်ႉဝၼ်း တီႈ 15 ၼႆႉၶဝ်ၸႅတ်ႈၺႃးဝႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၸိုင် ၶဝ်တေမႂ် တေပၼ်တၢမ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃးၵူႈလမ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်လွတ်ႈ၊  မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ၶပ်ႉယႆၵၼ်သေ လူင်းထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ၸဝ်ႈၵႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် တႃႇတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP လႄႈ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ