ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်သႅၼ်

128

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းမိုဝ်းသွင် တီႈပွၵ်ႉ ၵၢတ်ႇ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်သႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo: Sai Nyee/ ႁၢၼ်ႉၾူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ မူႇၸေႊ 10/5/2022

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းမိုဝ်းသွင် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်း ၶွမ်ႊၸိူဝ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ ”- ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ 3 လမ်း။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၾူၼ်း ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ၊ လၵ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ