Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 5 ဝၼ်း ႁႃလႆႈလၢႆးၵႄႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လႄႈ လၢႆးတိုတ်ႉပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ

ၸုမ်းသႅၼ်းၽူႈၼမ်း PPST/ EAO-s NCA ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းသေ ႁႃလႆႈလၢႆးၵႄႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ တိုတ်ႉတႅမ်ႈလၢႆးတၢင်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းတီႈ 14-18/05/2019 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် PPST ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း 6. လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ် ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ။ 7. လွင်ႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၼႃႈၵၼ်။ (ၵ) ပုၼ်ႈတႃႇတေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး တေႃႇၼႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ...

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်း သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵွႆး သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉ SSPP လႄႈ RCSS သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

NCA တဵမ်သၢမ်ပီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သင်မႃး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း PPST  လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉသင်  ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း NCA –S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

 တႃႇတေၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ  ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈ သူၼ်းသေႃႇထႅမ်ႁႅင်းၾႆး  ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈဝႄႈ (ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ))

တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ် ပၢၵ်ႇ SSPP ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ် သိုၵ်းတႆး 2 ၾၢႆႇ တေလႆႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၊...

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ တေႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉဝႆႉထိုင်လႂ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင်...

PPST တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Summit ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် PPST တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14-18/05/2019 တေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈ မိူင်း NCA ၼၼ်ႉ တေၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပႃးႁူဝ်ၶေႃႈလၢႆလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ KNU...

ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း ပေ့ပုၼ်ႈ မီးတိုဝ့်တၢင်းတင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈထႆး ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း (ပွင်ႇဝႃႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း) ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လၢႆပႃႇတီႇ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၼမ်သုတ်းပေ့ပုၼ်ႈဝႆ့။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2019 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 498 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း လႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ်မႃးႁူမ်ႈသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 253 တီႈၼင်ႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆး (ပႃႇတီႇတွၼ်ႈတႃႇထႆး ) လႆႈတီႈၼင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 245 သဵင် ။ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ...

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျပၼ်ႊ ပွႆႇၽႃႈႁၢင်ႈႁေႃပၼ် ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်း

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျပၼ်ႊ ဢႃႊၵီႊႁိတူဝ်ႊ ဢႃယု 85 ပီ ( ပၢၼ်ႁေႃၶမ်း Heisei  = ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းတူဝ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွႆႇၽႃႈႁၢင်ႈႁေႃသေ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်းၼႃႇရူႊႁိတူဝ်ႊ သိုပ်ႇႁပ်ႉပူၺ်ႈႁၢင်ႈႁေႃ   ပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပၢၼ် Reiwa (ပွင်ႇဝႃႈ - လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း လူၺ်ႈဝၢႆႇၼႃႈၶဝ်ႈႁႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်)...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC တင်း NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈမူႇၸေႊ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်မေႊ (May) တေမႃးၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလုမ်းၸုမ်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 တူဝ်တႅၼ်း သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢင် KIA၊ ၸုမ်းတဢၢင်း...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း 3. တင်ႈတႄႇဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမၵ်းမၼ်ႈလွၵ်းပိူင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တႅတ်ႈတေႃးတၢႆတူဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼင်ႇၼႆ။ 4. ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉၼႂ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆႉလႄႈ ပၵ်းပိူင်ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႃႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇ...

ၸုမ်းဝႃႉမေႃလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းငမ်းယဵၼ် 30 ပီႁုၼ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇတၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈ တၢင်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 30 ပီ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ယွင်ႈဢၢမ်းၸွမ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိၼ်းၶွႆၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁၼ်ယူႇတင်းၼမ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီမိူင်း မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်ၽွတ်ႈတင်ႈ...

Facebook RCSS ARMY ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ?

ၼႂ်းပီၵၢႆၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးၼႃႈၵီႈတႃသိူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေပူတ်းပွႆႇပၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသိူဝ်းသႃႇ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ပၢႆႈၼီၵၼ်ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၼမ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်မႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇ 19-20/3/2019 ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးသေ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်းမႃး၊ ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈၼႃႈၵီႈတႃဝၢၼ်ၵၼ်မႃး။ ႁဝ်းတင်းလၢႆၵေႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးလီ...

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉ (ဢၼုယၢတ်ႈ)  တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႃႈ တိုၵ်ႉၶွင်ႉၶမ်ယူႇ 

ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မွၼ်း (ပႃႇတီႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇမွၼ်း 2 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ) ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ 2018 ပီၵၢႆ ပုၼ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ / ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈလူင်းမႃးလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼၢႆႇၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း