လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ RCSS တင်း SSPP ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်ၵွၼ်ႇပႆႇပွႆႇၽႃႈတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU

0
168

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ့်သိုၵ်းတႆး သွင်တပ့်သိုၵ်း တူၺ်းႁၼ်ၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈသေ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၵွၼ်ႇပႆႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် မွပ်ႈၶိုၼ်းတၼ်းႁဵင်း CSSU ။

Photo by- SNDP/ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 2 တပ်ႉသိုၵ်း ႁူပ့်ဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵွၼ်ႇပႆႇပွႆႇၽႃႈ တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU

ဝၼ်းတီႈ 04/01/2019 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ယူႇတီႈ CSSU သေ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃ့လႄႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း (SSPP/SSA) တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း (RCSS/SSA) တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးၸႂ် ဢေးလူပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယႃႇႁႂ်ႈၵေႃ့သိုၵ်းၵေႃ့ႁၢၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် လႆႈလူ့သုမ်းၼိူဝ့်လိူတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶၢဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆ့သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

“ တပ်းသိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆးၶိုၼ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း ပေႃးတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ့်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႆႈပၢႆႈ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လူ့တၢႆၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈမီး ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၼႆ့ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း3 ယဝ့် ၾၢႆႇၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတႄ့ တႅမ်ႈတွပ်ႇမႃးဝႃႈတူဝ်ႈ တၼ်းတေဢုပ်ႇယူႇ ၊ ၾၢႆႇပွတ်းႁွင်ႇတႄ့ပႆႇတႅမ်ႈမႃးဝႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈပွၵ်ႈပူၼ့်တႄ့ တႅမ်ႈတွပ်ႇမႃးဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းဢုပ်ႇယူႇ ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ့် ယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်း ဢုပ်ႇၵၼ် ၵွၼ်ႇပႆႇမွပ်ႈၶိုၼ်းတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၼႆ့ ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ့်သိုၵ်းႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆ့ ပွၵ်ႈၼႆ့ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ့် ပွၵ်ႈတီႈ 1 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/07/2018။ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မိူဝ်ႈ 26/11/2018 ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/12/2018 သင်သွင်ၾၢႆႇၽွမ့်တႃႇဢုပ်ႇ CSSU တေၶပ်း ၶိုင်ပၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၼႆတႄ့ဢမ်ႇတူၵ်ႇပႃး ။

ၼႂ်းပီ 2018 မႃးၼႆ့ တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူ့တၢႆၸွမ်းၵေႃႈမီး။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးCSSU ၼႆ့ ၶူပ်ႇပီလႂ် 1 ပွၵ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၊ ယဵပ်ႇၶဝ်ႈပီ2019 ယဝ့်လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈဢမ်ႇလၢႆလိူၼ် တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၶၢႆ့လၢႆႈၵၢၼ် ပိၼ်ႇပႃးတၼ်းႁဵင်းၽူႈ    ၼမ်းၼႂ်းလူင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here