ပၢင်ၵုမ် PPST ပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်း တေၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းထႅင်ႈ

0
136

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ PPST ၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပႆႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈၸွမ်းလႄႈ လႆႈၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းပၢင် ၵုမ်ဝႆႉ။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018

ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ တေဢၢၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5-7 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လုမ်း PI လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ KNU ၶဝ်ပွင်ႇပၼ်တီႈ လုမ်း NCA-S EAO ဝႃႈ ၶဝ်တေပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST ။ ဝၼ်းတီႈ 27 သမ်ႉၶဝ် သမ်ႉပွင်ႇပၼ် တီႈ NRPC ဝႃႈ မီးပၢင်ၵုမ်သင်ၵေႃႈ ယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် KNU ၼႄဝႆႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် လူဝ်ႇလႆႈ မႃးၵႄႈလိတ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15-16 လိူၼ်ပူၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်။ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမႃးသပ်း လႅင်းၼႄၵၼ် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်း KNU ႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပႆႇပႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႂ် တၢင်းၾၢႆႇ KNU” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ တေဢမ်ႇ ပဵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် လွင်ႈပၢင်ၵုမ် PPST ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ သင်ဝႃႈ လင်ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ ၸင်ႇတေလႆႈႁူႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း PPST ၶိုၼ်းတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၽွၼ်းပၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15-16 လိူၼ်ဢွၵ်ႊ ထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽွၼ်းပၢင်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here