ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၶိူဝ်းတႆးၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆ

0

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸိုင် ၶိူဝ်းႁဝ်း ၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆ။

Photo by SHAN/ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2018 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ပဵၼ်ပႃးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သွင် ၸဝ်ႈတူၺ်းႁၼ် ၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

“ ပေႃးတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၵုမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း ၊ တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸႂ် ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး ၊ မိူင်းၶႄႇ တိၵ်းတိၵ်း ၊ ပေႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉ တၢႆ ၾၢႆႇလႂ်တၢႆၵေႃႈပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈႁဝ်းယဝ်ႉ ၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်သေၵမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ် သေၵမ်း ” ၼႆ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်လၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လူႉတၢႆလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

RCSS ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ၊ SSPP သမ်ႉဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆး မိုဝ်းသေတႃႉတင်းသွင်ၸုမ်းၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ဝႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here