Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း 2018 ၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းယိုင်ႈယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ မီးပီႈၼွင်ႉလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ "မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပၢင်ႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ မီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ပီၼႆႉပၢႆႉလိၵ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်သီၶမ်း၊ တူဝ်လိၵ်ႈ 71 ပီ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 06/02/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1329 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 210.90 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆးတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆးဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇ တေႃႇ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 04 – 06 /02/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ Thairath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ထၢရ်ႊၶျႆႊယၼ်ႊ သီႊသူႊဝၼ်ႊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်ႉဢွင်ႇလၢႆႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ် တတ်းဢဝ်လိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်လိၼ်တၢင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ် တတ်းဢဝ်ပဵၼ်လိၼ်တၢင်း။ ဝၼ်းတီႈ 29 /01/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵဵဝ်ႇ လွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဢၼ်ယူႇ သွင်ၾၢၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းဝႂ်တီႈလိၼ် 105 တီႈလုမ်း တႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇတီႈလိၼ်သမ်ႉတႅၵ်ႈပၼ်...

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ (Shan State National Day) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇ NLD တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢဵၼ်ႁႅင်း 7 မိုၼ်ႇၵေႃႉ တေတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈၼႂ်းဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/01/2018 ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း CWC တင်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ယင်းပႆႇတီႉလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၼၢင်းယိင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸၵ်ႉၶူတ်ႈပႃးထူင်ပႃး မႄႈပုမ်လူင် ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈယင်းပႆႇတိၺွပ်းလႆႈတူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/2/2018  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၸၵ်ႉၸၼ်ထူင်ပႃးမႄႈပုမ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းတၢင်းၽႄႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ထၢႆႇဝၼ်း တီႈပွၵ်ႉယေႇဢေးၵုၼ်း ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 4။   ၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ဝႆထပ်းၵၼ်သီႇပွၵ်ႈ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်း 3-4/02/2018 ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ -ၼႆယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းႁၢင်ႇယၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၼပ်ႉသိပ်းလၵ်ႊၵီႊလူဝ်ႊၵူၺ်းသေ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 05/02/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.06 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1329 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 210.67 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တီႈၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 90 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 02/02/2018 ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်တီႈလုမ်း ဢိူင်ႇၸေႊ သႅင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ပၢင်ၵုမ် CSSU လွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ/ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/02/2018 ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ/ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တင်းမူတ်း 3 ၶေႃႈ။ 1.မွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၼ်တီႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ်...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ တေလုမ်းလႃးၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ လၢႆးၶႃႈတႃႇၵႂႃႇလုမ်းလႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝဵင်း တႃႇလုမ်းလႃးၸတ်းပွင် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ။ ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၾၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉဝႃႈတေမီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈ မႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢဝ်း မႄႈသုၼ် ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Chiangmai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈလၢင်း

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တၢင်းလူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၶၢၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တင်းလၢႆ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ။ ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ၊ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၽယၢၵ်ႉၼွႆႉ ဢိူင်ႇသၼ်ပႃႇပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆးၼွႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢႆးယူႇလီလူတ်းယွမ်း၊ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶီႉတႃႉ တိၼ်ဢမ်ႇပႆလႆႈ၊ ၼွၼ်းၸႄႈၽႃႈဝႆႉယူႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃ။...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပေႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်း ၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း