ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် တေပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း 200 လင်ပၢႆၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇပူင်သွၼ် တူၵ်းလိုၼ်းလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ။

Photo by – Loi Tai Leng School/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2020 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶွင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း 250 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈတီႈတီႈ လႆႈပိုတ်ႇတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇလိူၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ လႆႈၶၢႆႉသုတ်ႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႃႈၼႆ။

“ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းပၼ်ပၢင်သွၼ် ၶူးသွၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႄႈ တႃႇတီႈၼင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လၢႆးလၢင်ႉမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁႂ်ႈၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်လွင်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးတၢင်းပဵၼ်ၵူႈပိူင်ပိူင်ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း” ၸၢႆးလၢၼ်တႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 250 လင်။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈမီး 9 ႁဵင်ပၢႆ။ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်သမ်ႉ တေၸႂ်ႉ 6-3-3 သေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

(မၢႆတွင်း) ပိူင် 6-3-3 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ပေႃး 1 ထိုင် ပေႃး 6 (6 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ ၸၼ်ႉဢွၼ် (ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။ မေႃး 1 ထိုင် မေႃး 3 (3 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉၵၢင်(ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။ မေႃး 4 ထိုင် မေႃး 6 (3 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉသုင် (ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE