Friday, March 1, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထိုင် Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း

ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈမူႇၸေႊ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမေႃတႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း၊ ပၢင်ပွႆးၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18-20/11/2017။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းလႆႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 တီႈၼိုင်ႈတီႈလဵဝ် ၸတ်းပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝၢၼ်ႈသၵ်ႇၵွၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၵူႈပီပီၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းတီႈၼိုင်ႈတီႈလဵဝ်၊ ၸတ်းပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းၽွင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ (ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017)ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝၢၼ်ႈသၵ်ႇၵွၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈမိူင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ တီႈပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ၸတ်းပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး။ တီႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸုမ်းဝႃႉ UWSA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း။ သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမႁႃႇ ဢူးတႃႉပၢၼ်း လႄႈ ဢူးသျိၼ်ႇၵျူင်း (ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸုမ်းဝႃႉပၢင်သၢင်း) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ၊ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး...

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၸတ်းပႃးပၢင်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃၸႄႈဝဵင်း။ ပၢင်ပွႆးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 18-19/11/2017 တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတႅတ်ႉပႅင်ႇထူး (ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်) (Myanmar Football Federation...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2017။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈ ပဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈယိူင်းမၢႆပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႆႈၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်မီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸွႆႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းထိုင်ယိူင်းမၢႆလႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ” သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Xin Hua ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ Mr. ဝင်ႊဢီႊ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ ယွၼ်း သူးႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇလီၵတ်းယဵၼ်။ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ 2112 သူင်ႇၸူးပၢင် ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2017။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ်လီထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁဝ်း မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးသေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လီၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်း။ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းမႄးထတ်းတူၺ်း...

ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈၶိူဝ်းသယၢမ်

လိၵ်ႈတႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တႆးႁဝ်းၸႂ်ႉယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈသယၢမ် (သျႅၼ်း)။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမျႃႉဝတီႇၶဝ် တိုၵ်ႉႁွင်ႉမိူင်းထႆးဝႃႈ မိူင်းသယၢမ်၊ ပေႃးတေၵႂႃႇမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇမိူင်းသယၢမ်- ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ယဝ်ႉ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၶိုၼ်းမႄးၽႅၼ်ႁွႆႈၶိုၼ်း ၼ်ႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ/ ၽႅၼ်ပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင် မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇ/ၽႅၼ်ၶိုၼ်း ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 40 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵမ်ႉထႅမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ႁဵတ်းပီမႂ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ တဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး မိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ တဢၢင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼေႃးလႄး ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း တဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်ႉၼၢႆထိုင်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇမိုၼ်ႉသိုၼ်း တႆးဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ တူၼ်ႈၸႂ်၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊လွင်ႈပၢႆး ဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉၸၢႆႇတႃႇပၢင်ပွႆးပၢင်လၢမ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းလူဝ်ႇဝႆႉၸၢႆႇ တႃႇၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးႁူႉမေႃ၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တေပိုတ်ႇလုမ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇလုမ်း NCAS-EAO တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းသဝ်တီႈ 18/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:45 မိၼိတ်ႉ၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်းသေ တေပိုတ်ႇလုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈပၵ်းလုမ်းၼႆႉ မီးႁိမ်းၸမ် လုမ်းၾၢႆႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၊...

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း သူင်ႇယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 မူထိူၼ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးသေ မႃးထုၺ်သႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆး ထုၼ်းဢူး ဢႃယုမွၵ်ႈ 35ပီ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈငွၼ်းဢိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈယႃဢမ်ႇတၼ်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ...

RCSS/SSA မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈ မႆႉတႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်း 3 လင်ဢၼ်ၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းမႆႉ တႃႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း3လင်ဢၼ်ၺႃးၽဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်၊ဢၼ်ၺႃးၽဝ် ၼိုင်ႈလင်လႂ် 200,000 ပျႃးလႄႈမႆႉတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈဢွင်ႇၵႅၼ်ႇမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း