Monday, June 17, 2024

ပႃႇတီႇတဢၢင်း(လွႆ) TNP မိူင်းၵိုင် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA

Must read

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်၊ ပၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း TNP ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS

ဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်း။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-   မိူဝ်ႈၽွင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၽွင်းငမ်း RCSS ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႆႉလွင်ႈပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇမိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ သင်ဝႃႈတေႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်း RCSS ၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်း တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း RCSS ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလူင်ႈၼႃႈ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ TNP တီႈမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈႁပ်ႉ ႁၼ်လိၵ်ႈမိူဝ်ႈဝႃး (1/9/2020)၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ TNP သေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ပေႃး ဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်း လူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်မႃးယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ တေႁဵတ်းလိၵ်ႈပွင်ႇ ပၼ်ၶဝ်လူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း ၸင်ႇ ၵွႆႈလူင်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းၶႃႈႁဝ်းတႄႉဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၶႃႈ၊ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS ၶဝ်မီးပၼ်ႁႃသင်၊ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈမႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ဢေႃႈ၊ ၾၢႆႇလႂ်လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတေမီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်ငၢႆႈ၊ လွင်ႈလူင်းႁႃသဵင်ၼႆႉ မၢႆမီႈမၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇၶႃႈ”  – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TNP Ta’ang National Party – Kyaukme – ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၼႆလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်လႄႈသင်၊ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် မၼ်းၸၢင်ႈမီးမႃးလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်၊ မီး လွင်ႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ်သေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတူၺ်းထိုင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး၊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း တူၺ်းထိုင်ပၼ်ယူႇ- ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-ၼႂ်းၼႃႈတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ယိပ်းၵမ်ဝႆႉတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈပႃႇတီႇလႂ်၊ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ပၼ်သူၼ်းတုမ်လႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပီ 2015 ၵေႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်ၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေး ႁႂ်ႈၵႂႃႇငၢႆႈမႃးလီ၊ ၵၢၼ် ငၢၼ်းပႃႇတီႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ လူင်ႉလႅင်း ႁူပ်ႉထူပ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၶဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႁဝ်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ– ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ႉၼႆႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၵႂႃႇၸႅင်ႈတီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် – ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း RCSS ဢၼ်တူၵ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင် ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇ တဢၢင်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁႂ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်း  မၢၼ်ႈတူင်ႈၵူၺ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်း၊ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 30 ပၢႆ ။ ပႃႇတီႇ ဢဵၼ် ႁႅင်းယႂ်ႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်မိူင်း/ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ပႃႇတီႇလူင် တေလႆႈ တႃႉမႃႇတႃႉႁႅင်းၶႅင်ႇတႄႉ ပႃႇတီႇတႆး ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆပႃႇတီႇ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႇတီႇ ဢၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၵယၢၼ်း၊ ထၼူႉ၊ ပဢူဝ်း၊ တႆးၼွင်/ဢင်းသႃး ၊ ဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း