Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈမႄး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဝႃႈပဵၼ်သၢႆၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ၊ တပ်ႉၸုမ်း 66 ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ။

Photo Credit to Mongyaw Youth- ႁၢင်ႈမိူင်းယေႃ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉပႆတိၼ် ၶလယ 14 တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 66 ဢၼ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈမႄး ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ၊ တီႉလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ တီႉပႃးၵူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းထႅင်ႈ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ မိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်ၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပၼ် SSPP သွင်ၵေႃႉ တီႉလႆႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ 2 လဝ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်းလဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵွင်ႈယၢဝ်းလဝ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၶမ်းမွၵ်ႈ 3 ၵျၢပ်ႈ၊ ငိုၼ်း 30 သႅၼ်လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မေးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်း SSPP ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်ၵႂႃႇ တီႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈလႃႈ သဵဝ်ႈယဝ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းတူဝ် မိူင်းယေႃ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ တႂ်ႈတပ်ႉမ 66 ၊ တပ်ႉမ 99 သမ်ႉၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ဝႃႈ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူးတီႈ ၸုမ်း NRPC (သုၼ်ႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ မႄးလီၶိုၼ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) ဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း မိူင်းယေႃ  ဢၼ်ယူႇဢိူမ်ႈ ႁိမ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၸွမ်း၊ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမီႇ ၼမ်ႉမၼ်း တင်း သၢႆၶေႃးၶမ်း ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း။

“ၶဝ်မႃးဝႅတ်ႉႁိူၼ်းပုၼ်ႉဢေႃႈ သမ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ပႃးႁိူၼ်းႁဝ်း၊ ၼႂ်းသွင်ႇၾႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမီႇ ၼမ်ႉမၼ်း သပ်ႉပျႃႇ ငိုၼ်းသၢမ်မိုၼ်ႇ တင်း သၢႆၶေႃးၶမ်းသဵၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းဢေႃႈ” – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း မိူင်းယေႃ ထဝ်ႈယိင်း သႅၼ်း ဢႃယု ႁိမ်း 60 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

 ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃးလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းမၼ်းလီလီၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်း ယူဝ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးႁူႉသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  တပ်ႉမ 99 တင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ တၢင်းၵႂႃႇမၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ။

ၸမ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ် ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း