Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၶႅပ်းဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တင်းမူတ်း မီး 6 တူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇပၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

တွၼ်ႈတႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇ 2 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ။ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တုၵ်းယွၼ်းမႃးလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၶိုပ်ႈၼႃႈ...

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်  3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႄႈပီႈလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃႈယႃတႆး မႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ် )  လုမ်းလႃးၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇလုမ်းလႃးၽဝ်ၾႆးတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈတီႈၸမ်တီႈၵႆ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 – 6 လိူၼ်May ၼႆႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ပိူဝ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႉၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶိုၼ်ႈႁေႃမႂ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 – 6/05/2019 ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉ    ယွင်ႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶိုၼ်ႈႁေႃမႂ်ႇၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းယွၼ်း   တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC တင်း NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈမူႇၸေႊ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်မေႊ (May) တေမႃးၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလုမ်းၸုမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းပၵ်းပိူင် လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 700 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႃႈ “ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ တီႈလိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်းဢမ်ႇမီး၊ မီးၸဝ်ႈၶွင်ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth...

မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး မူၺ်ႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ

မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး (ငႃးမျွင်ႇပူဝ်း) မူၺ်ႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉမႃး မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး မူၺ်ႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မူင်ႈၼႆႉ တႄႇၵိၼ်ယႃႉၶဝ်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 တူဝ်တႅၼ်း သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢင် KIA၊ ၸုမ်းတဢၢင်း...

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉၼမ်ႉႁႅင်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၼမ်ႉပဵင်းပေႃးတႃႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉတတ်းၾႆး

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႉၶၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၼမ်ႉဢႄႇ။ ဢမ်ႇပေႃးတႃႇၸႂ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉတႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူႈၸေႈမိူင်းလႄႈတိူင်းမိူၼ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းလၢဝ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၶဝ်တေတတ်းၾႆးၼႆတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၼႂ်းၾေႉသ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇ ။ ဝႃႈတေမႅင်ႇၵၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၼႆ။ မိူင်းပၼ်ႇၼႆႉၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း1...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးဝႆႈသႃ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈတႃႇ တိုဝ်းၵမ် ၼႂ်းထမ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း ဢႃယု 8 ပီ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ် လူမ်းပေႃႇငၢၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႇ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4...

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ (ၾႆးမႆႈတူဝ်) ၵေးသီးၼၼ်ႉ ထိုင်ႁူင်းယႃမႄႈသွတ်ႇလီငၢမ်း

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းၵေးသီး ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈတင်းတူဝ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် လၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇ ပၼ်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵေးသီး၊ သီႇပေႃႉ လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်တူဝ်ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၼႃးသေ ႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယင်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု 42 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၼႃးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ လႆႈ 13 ဝၼ်း ပႆႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင် ၸိူဝ်း ပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 17/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်းႁႅင်း မီး 4.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 24 မိၼိတ်ႊ ပၢႆ 27 သၵၢၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ သုၼ်ၵၢင်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉသၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း 21 လၵ်း။ တၢင်းႁႅင်း...

ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃႈယႃ တႆး မိၵ်ႈ မႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၺႃးၶႃႈတၢႆတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း

ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁူင်းယႃႈယႃ တႆး မိၵ်ႈမႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ်(မျိၼ်းၽိဝ်ႇၼၵွင်ႇ) ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တင်း 4 ၵေႃႉ။    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၶဝ် ဢႃယု တိုၵ်ႉလႆႈ 7 လိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈၺႃးၶႃႈတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းႁၼ်လိူတ်ႈၼွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးလႄႈ ၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၺႃးၶႃႈတၢႆဝႆႉတင်း 4 ၵေႃႉ။ ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း