Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းပီႈၼွင့်တႆး လၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ - ထႆး တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းလၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ။ ပဵၼ်တႆးမႄႈႁွင်ႈသွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း တီ့ၺွပ်း ၸၢႆးပၢင်ႇ ဢႃယု 55 ပီ ယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၽွင်းၶၢမ်ႈၼမ့်လုၵ့်တႃႈၶီႈလဵၵ်းတေပွၵ်ႈမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း တႆးတေႃႇတႆး ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၶူးသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလီလီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 :15 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ T.K.O တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ လွႆလႅမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွႆလႅမ်လႄႈ ပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈ ၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉ...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ T.K.O တီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၵျွႆးၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11...

လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်း တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆယဝ့်။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်၊  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 15 ႁွင်ႈၵၢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈ  မဝ်းၵမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄ့...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 150 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 152 ၵေႃႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/02/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးပုင်ႇ၊ လွႆသႃႇ၊ ၼွင်လႅင်လႄႈ ၵွင်းႁုင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းလီ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပီ 2019

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁူပ့်ၵၼ်သေႁဵတ်းတၢင်းလီႁၵ့်သႃသိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ပွႆႇပႃ၊ပွႆႇႁွႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပီ2019။ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07.00 တေႁူပ့်ၵၼ်တီႈၵျွင်းၵၢင်မိူင်း၊ သိုပ်ႇၼၼ့်တေဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပွႆႇပႃလႄႈႁွႆမဵဝ်းလႂ် 5,000 တူဝ် တီႈမႄႈၼမ့်တူႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမေႃမီးၸႂ်မဵတ့်တႃႇ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶႅပ်းသူဝ်ႊလႃႊ ႁပ်ႉသႅင်လႅတ်ႇႁဵတ်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းသေ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ မႆႈႁုပ်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင် ယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးမိူင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

CSSU တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးCSSU တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တေႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 2019 တေမႃးၼႆ့ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇၶၢႆ့လၢႆႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CSSU...

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၸၢင် ယွၼ်းႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 53 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်းၸွမ်ၸႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးသင် ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ မႃးယွၼ်းႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်လႆႈပဵၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 35 တိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် ၵမ်မထၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈပဵင်း ႁိမ်း 500 ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉ ထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႃးဢူဝ်း(ငါးအိုး) ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 500 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ဢူးယႄးလိၼ်းဢွင်ႇ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် (ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵဝ်ႇ) ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းၵျွင်းပလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၼမ်ႉတူႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 26/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 300 ပၢႆႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် ၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တၢႆ

ၸၢႆးတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တီႈလႆႈလူ့တၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ26/02/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaosod ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင့်ၽိူၵ်ႇ လႆႈႁပ့်ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး - ထႆးၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢင့်မွႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၸိုဝ်ႈႁွင့် ၸၢႆးၸၢႆး လုင်းၶမ်း ဢႃယု...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးပၼ်ၾၢင့် ၵူဝ်ၺႃးလွၵ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင့်ထိုင်ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈဝႆ့ၾၢင့်သတိ ၵူဝ်ၺႃးၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2019 မႃးၼႆ့ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ဢမ်ႇပႆႇမီးပိူင် ႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး မေႃႊရၵူတ်ႊသီႊဝၼ်ႊ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ပေႃႈလဵင့်ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆၵေႃ့ မႃးၸႅင်ႈတီႈတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းမႂ်ႇၼႆသေ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း