Sunday, July 14, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွင်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈတေလဵင်ႉၶဝ်ႈၼႆသေ သမ်ႉဢမ်ႇလဵင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ပေႃးၵႂႃႇတေလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇတေၺႃးမႂ် 1 မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉၼႆလႄႈ...

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လူင်းထတ်းတူၺ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လမ်းၾၼ်း

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ-သီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်း ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽႃႉၾၼ်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၵၢင်ႉ/ၵႄႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်း...

ၵူၼ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ-သီႇပေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဝၢႆးၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉ လႅဝ်တင်းၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး၊ သူၼ်ႁိူၵ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ဝၢႆးၼမ်ႉၼွင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉမိၼ်းၵုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႆႁွတ်ႈမႃးထိုင် တီႈၵၢင်ပၢင်ႇသဝ်ႁိၼ်(ကျောက်တိုင်) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁူင်းႁဵၼ်း/ႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် (ပုဂ္ဂလိကကျောင်း) ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိုင်ႈလင်လႂ် 10 သႅၼ်ပျႃး ႁႂ်ႈသႂ်ႇ ယဝ်ႉၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၵွင် မၢႆ 9 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ႁူင်း ႁဵၼ်း/ႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း 1 လင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၺႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈငႃ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸမ်ႈသႂ်ႇသေ လွၵ်ႈငိုၵ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းၸၢႆးမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သၢႆၸႂ်/ႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ တင်း သိုၵ်းပျီႇ တူႉၸိတ်ႉ ႁေႃႈၵႃးမႃး ၼႄးမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၼႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ...

ၽၵ်းတူလူင်မိူင်းၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူလူင် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး- ၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၽၵ်းတူလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ။ တီႈမူႇၸေႊ တင်း မိူင်းမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၸေႊၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇယူႇပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 26 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်၊ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် 5 ဝၼ်းတီႈႁူင်းယႃလူင် တူၼ်ႈတီး ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- လုၵ်ႈၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ 5 ဝၼ်း။  ၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵူၺ်း။  ၾၢႆႇပူၼ်ႉ ပႅၼ် မႃးထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း-

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 2 ၽူဝ်မေးၺႃးယိုဝ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်...

ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ၵေႃႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်သိုၵ်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 430 ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း လူင်...

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ လႆႈတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆသေ လႆႈၽဝ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢဝ်တဝ်ႈလုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈဢဝ်ၽဝ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉ သႂ်ႇၼႂ်း မေႃႈလိၼ် 3 ဢုမ်သေ သူင်ႇၸူးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ လူႉတၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 13/05/2018 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး တင်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ႁိမ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆမိူင်းတူၼ်(တႃႈသၢင်း) ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ႁိမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆလူင်မိူင်းတူၼ်(တႃႈသၢင်း) ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ASSR တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆၼမ်ႉၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2018 ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်း မိူင်းၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈၾင်ႇၶူင်းတၢင်းတူၵ်းတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈသႃလႃး ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၼႂ်းႁိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 42...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈလၢႆၸုမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႉၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းလၢႆၸုမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်း NRC ၊ မဵတ်ႉတႃႇ ၽွင်ႊၻေႊသျိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉယူႇတီႈဝတ်ႉမိူင်းၼၼ်ႈ၊ ပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ မိူင်းယဵၼ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း