ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ

0
355

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ။

Image: CJ/ ၸၢႆးငႄႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးငႄႇ ဢႃယု 41 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပွၵ်ႉ 3 (မဵဝ်းတိတ်ႉ/ မြို့ သစ်) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်း TYO တီႈၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၺႃးတီႉၵႂႃႇ တီႉ ၵႂႃႇလူၺ်ႈလွင်ႈသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၵမ်ႈၼမ် တီႈၵဵင်းတုင် မၼ်းသမ်ႉၵႆႉၵႆႉတၢင်ႇ ၶၢဝ်ႇ တီႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉမၼ်း တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်သေ မၼ်းတေၵၢႆးတႃၶဝ်ယူဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈမႃးၺွပ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

  ယွၼ်ႉသင်လႄႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ တီႉၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းမၢႆမီႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင်  လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ  ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႇ TYO ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။

“မွၵ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉ ၵဵင်းတုင် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း TYO ၵဝ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇမၼ်း ၸၢႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈၺႃးတီႉၶႃႈဢေႃႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်း TYO ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးငႄႇတင်း ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶႃဢွၵ်ႇမႃး။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉၼႆႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်မႃး  ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 14 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ