ဝိႁၢၼ်တိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ

0
837

ဝိႁၢၼ်တိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်သၢင်ႈယူႇတီႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး(ၾၢင်ႇၾၢႆႇမိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉ သၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းတိုၼ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း၊ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ဝိႁၢၼ်ၵဝ်ႇသေ သၢင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်း။ ဝိႁၢၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းယႂ်ႇလၢႆလၢႆႁွင်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ၸဝ်ႈၶူး ၵွၼ်းဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း မဵတ်ႇတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်း ဝတ်ႉဝႆႉ ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ ထႅင်ႈတင်ၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ မႃးႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ႁဵတ်းဝတ်ႉဝႃး တီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၼႆႉၸွမ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဝတ်ႉတိုၼ်းၶမ်းၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းသဝ် သႂ်ႇတိုမ်းဝႆႉၵူၺ်း ပႆႇလႆႈမုင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၵေႃႇဢုတ်ႇၵၢင်ႈၽႃ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ထႅင်ႈ။

“ပေႃးလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေမုင်းယဝ်ႉ။ ပေႃးမုင်းယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵၢင်ႈၵေႃႇဢုတ်ႇၶိုၼ်ႈ။ တင်းမူတ်းမီး 20 ႁွင်ႈ၊ တိုၵ်ႉမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼိုင်ႈႁွင်ႈၵူၺ်း။ တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈ 19 ႁွင်ႈ ယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်

ဝတ်းတိုၼ်းလႅင်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS တၢင်းလွႆသၢမ်သိပ်း၊ လွႆသၼ်ၸူႉ ၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇဝႆႉ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇ ႁွမ်းတၢၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈ ထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 099 237 6672, 065 451 8633 (မၢႆၾူၼ်းထႆး) လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ