ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸၢင်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်

0
370

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်း ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းယေး/ပၢၼ်ႇ (ၵမ်ႇပေႃးၸ) ငိုၼ်း ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႇႁႃႈ သေ ႁႂ်ႈၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်းပၼ် ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမႃးပႂ်ႉထုၵ်ႈငိုၼ်းတီႈ ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ တီႈမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 မႃး တီႈပၢၼ်ႇယေးငိုၼ်းၵၢမ်ႇပေႃႉၸႃႉ မၢႆ 1 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ႁပ်ႉၵူၼ်းထွၼ်ငိုၼ်း 400 – 500 ၵေႃႉ။ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေလႆႈၶႂၢင်ႉထွၼ် 5 သႅၼ်ပျႃး တေႃႇဝၼ်းၵူၺ်းလႄႈ   ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၼမ် ၶမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸၢင်ႈပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းၸမ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႁႃႇသေ ႁႂ်ႈၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇပၼ်။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထွၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်းၶႃႈ။ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၼမ် ၼႅတ်ႈၸၢင်ႈပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵႂႃႇၸွႆႈ ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ။ ၵွၼ်ႇၶဝ် တေၵႂႃထွၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်း App ပၼ် ၵၼ်၊ ၸိူဝ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ ၵႂႃႇထွၼ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇပႂ်ႉၶပ်ႉထႅဝ် တီႈၼႃႈပၢၼ်ႇ ၵႃႈၸၢင်ႈတႄႉၼိုင်ႈၵေႃႉ 1,5000 ၵျၢတ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ 3 တီႈ။ ဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်း လဵဝ် ပဵၼ်ယေးငိုၼ်း မၢႆ 1 ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း။   ယေးငိုၼ်း မၢႆ 2 တင်း 3 တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇပၼ်။

ႁဝ်းၶႃႈ မႃးပႂ်ႉထုၵ်ႈငိုၼ်း တင်ႈတႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈ ပၢၼ်ႇၶဝ် မႃးၵဵပ်း သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသေ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ၸင်ႇတေမႃးႁွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢၼ်ႇ၊ ပေႃးတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ၸင်ႇလႆႈငိုၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်” –  ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊၵႂႃႇပႂ်ႉထွၼ်ငိုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထွၼ်ငိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း 500 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22 ၵူၼ်း 400 ၵေႃႉ လႆႈထွၼ်ငိုၼ်း၊ ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃး မိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 လႆႈထွၼ်ႇ   တႃႇလၢႆၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ၵၢၼ်ပၼ်ႇငိုၼ်း ၶွင်ႉၶမ်မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈမႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸၢႆႇ၊ ၵူဝ် ငိုၼ်း ဢၼ်ၾၢၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းယေးငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသုမ်းလၢႆ လႄႈ ၽွင်းယေးငိုၼ်းပိုတ်ႇ ၸင်ႇႁႃလွၵ်းႁႃလၢႆးသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ထွၼ်ငိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ