တႆးၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 5 ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
379

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Image: CJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/4/2021 မႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းတႆး မွၵ်ႈ 50  ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 5 ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။  

ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇသျွင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉတႄႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ။ ဢၼ်ပႆႇလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ ပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈမူတ်းမူတ်း တေမီး မွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ၵေႃႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႄႉတႄႉ ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းမွၵ်ႇၵေႃႈ တေမီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 1 ႁဵင်ပၢႆ  ။

Image: CJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 5 ႁဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆလၢႆ။  ပီႈၼွင်ႉၶၢင်ပႆႇပႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ၶဝ်တႄႉ ပၢႆႈၵႂႃႇတီႈဢၼ်မီးၸုမ်းၶၢင်  ပရႁိတ၊ တီႈၵျွင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵူၼ်းၶဝ် ယူႇၼွၵ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်မႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၵႆႉယၢမ်ႈၺႃးမႃးလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်း တႆးႁဝ်း ၶႃႈသမ်ႉ ပႆႇမီးလွင်ႈထူပ်းမိုဝ်းမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ”- ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇသျွင်ႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သူၺ်ႇၵျီး ၼႃး/ ရွှေကျီးနား၊ ဝတ်ႉတၶုၼ်ႇတၢႆႇ/ တံခွန်တိုင်၊ ဝတ်ႉတၶုၼ်ႇတၢႆႇ ၸဝ်ႈၶၢဝ်/ တံခွန်တိုင် သီလရှင်၊ ဝတ်ႉတဵင်းတေႃႇၵျီး/ သိမ်တော်ကြီး၊ ၵျွင်းပရႁိတ/ ပရဟိတကျောင်း၊ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ဝၢၼ်ႈမူဝ်းၽဵင်း/ မိုးဖိန်းကျေးရွာ၊ ပွၵ်ႉၼမ်ႉၽႃး/ နမ့်ဖားရပ်ကွက်၊ ပွၵ်ႉၵူင်း/ ပေါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သီဢိၼ်း 5 လၵ်း/ စီအင်း ၅ မိုင်၊ မိၼ်းလႃႉ/ မင်းလှ၊ ပူႇတူဝ်ႇသႃႇ/ ဘူဒိုဇာ၊ ပွၵ်ႉသူၺ်ႇၵျီးၼႃး/ ရွှေကျီးနားရပ်ကွက်နေ၊ တတ်ႉမီးၵူင်း/ ဓာတ်မီးကုန်း၊ ပွၵ်ႉသူၺ်ႇပျီႇတႃႇ/ ရွှေပြည်သာရပ်ကွက်၊ သႅဝ်ႉလႃႉၵူင်း/ ခြောက်လှကုန်း၊ မိၼ်းၵျွင်းၵူင်း/ မင်းကျောင်းကုန်း၊ ပွၵ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇ/ ညောင်ပင်ရပ်ကွက်၊ ဢွင်ႇတႃႇ ယၢၼ် မၢၼ်ႈမေႃႇ 2 လၵ်း/ ဗန်းမော် ၂ မိုင် အောင်သာ၊ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ ယၢၼ်မၢၼ်ႈမေႃႇ 3 လၵ်း/ ဗန်းမော် ၃ မိုင် ရွှေပြည်သာ၊ ပွၵ်ႉၵူင်းၶႃး/ ကုန်းခါးရပ်ကွက်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလႅင်/ နမ့်လှိုင်ကျေးရွာ ၸိူဝ်းၼႆႉ/

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈႁိၼ်းတႃႇ/ ဟသႅာ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 118 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼိၼ်းဢီႇ/ နှင်းအီကျေးရွာ ႁူဝ်ၵူၼ်း 134 ၵေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈၼွင်/ မန်နောင်ကျေးရွာ ႁူဝ်ၵူၼ်း 931 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇ။   ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉ ၵွႆလႅဝ် ၸွမ်း တင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လင်ႁိူၼ်း လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႇ သိုၵ်းၸူးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတင်းၼမ်လၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ