ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇၵိုတ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 80 ဝၼ်းယဝ်ႉ

0
385

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 80 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈသေဝၼ်း  ။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၶွၼ်ႈတုမ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈသေ ဝၼ်း ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ  ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ တိုၼ်းဢမ်ႇထွႆ ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄပႆတၢင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်လဵင်ႉလူၸၵ်ႇ ၵႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 79 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉ လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇတႄႉ မီး 4 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေမီး 4 ၵေႃႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ လွတ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ တႃႈ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၺွပ်းၵႂႃႇ သီႇပေႃႉသေ  ၶဝ်ၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယွမ်းႁပ်ႉသေ ပွႆႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇ လႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းလီ ပွႆႇ ဢမ်ႇပွႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 23-25 ပီၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼုင်ႈၸၢင်းသေ တိုၵ်ႉလူင်း ၵျွင်းမႃး တေမီးမွၵ်ႈ 7 ဝၼ်းၼႆႉ မွၵ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ယၢမ်း 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလၢၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး သေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼၼ်ႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 22/4/2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃး မီး 739 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်း 3,370 ၵေႃႉလႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈ ၸွႆးတြႃး 1,099 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ