Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

တီႈၼမ်ႉတူႈ ထၢင်ႇထိူမ် ထူပ်းႁၼ် မိူၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႄႇဝူႊႁၢၼ် ၵေႃႉ ႞

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃး လိၼ်ၸႃႇတိၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇမေႃယႃ ထူပ်းႁၼ် ၸပ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ငဝ်းလၢႆးမိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႄႇ ဝူႊႁၢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2020 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇယူႇလီ...

WHO တိုၵ်းသူၼ်း Google ႁၢမ်ႈၶၢဝ်ႇၽိတ်း/ပွမ်  ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း Google သေ ၶိုင်ပွင်တႃႇပိၵ်ႉ/ႁၢမ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽိတ်း  ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ WHO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ တႅၵ်ႉရူဝ်ႉသ် ဢႅတ်ႉႁၼ်ႊၼူဝ်ႊၵတ်ႉ ဝရီႊသႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းWHO လၢတ်ႈဝႃႈ -...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၶႄႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ။ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ  ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတင်း ၼၢင်းလီႊသႅဝ်ႊယႅၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)  လုမ်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလွင်ႈ...

ၶႄႇယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်း USA တႃႇယူတ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Coronavirus

ၸွမ်းၼင်ႇ WHO ယူႇၵႄႈၶိုင်ပွင်ပၼ်သေ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ Coronavirus ၼၼ်ႉယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႃးမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈသႄႉၼႄးဢမေႊရိၵၼ်ႊ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ဝႃႈ- ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇသေဢမ်ၵႃး ႁၢမ်ႈႁႄႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉတူင်ႉတိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ယုပ်းၽၢၼ်ႈၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇ- ၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ပႃးဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢၼ်တေသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇယူတ်းယႃလႄႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Coronavirus...

ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၵဝ်းလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 Feb ၼမ်ႉၶမ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ

ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉ ႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉ တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး 7 February  ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2020 ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး...

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉ/ ဢိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2020 လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တီႈပႃၶီး၊ BP1၊ ၼမ်ႉယွၼ်း၊ လၵ်းတႅင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး...

ဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 31/1/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼူဝ်ႊပႄႊလ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  မီး 9816  ၵေႃႉ၊ တၢႆ 213 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႇ - ၼႆသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၵူၼ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈလီ ၵူၼ်းယူႇတီႈၵၢၼ်ၵေႃႈလီ ၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၵေႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸၵ်ႉ ၾူၼ်းၶိုၼ်ႈမႃး လၢႆႉတူၺ်းၶိုၼ်ႈတူၺ်းလွင်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉၽႂ်မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

(မွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း - သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇ   ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဝူႊႁၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း(ၽိသဵတ်ႇ) ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ၽႄႈဝႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28-29/1/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၽႄႈဝႆး ဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 -3...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူႈဝၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။ တႄႇဢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႆး ရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ...

ၶႄႇ မိူင်းၶႄႇလူင်မႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 32 ပီ ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢႆတီႈႁူင်းႁႅမ်း ရီႊသွတ်ႊလင်ၼိုင်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇၵဵပ်းတူဝ်တၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶမ်ႈဝႃးမၼ်းၼၢင်းယင်းၵိၼ်ၵျေႃႇတင်းဢူၺ်းၵေႃႉသေ ၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီ ၼႆယူႇ။ ၼႂ်ၼႆႉ...

ၶူဝ်ႊၵူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်းၶၢႆလီ

ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်း/ ၶူးၼင် (Mask) ဢၼ်တမ်းၶၢႆၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇမီးတႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆမူတ်း သဵင်ႈဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်းပွတ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉပၢၵ်ႇတူမ်းသူပ်းသႂ်ႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်။ ၸၢႆးၼူၼ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၾင်ႇမိူင်းတႆး သုမ်းမၢၵ်ႇမႆႉ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ မိူင်းၶႄႇ

ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေႃႉမၢၵ်ႇမႆႉသူင်ႇၸူး မိူင်းၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ တၢင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် တေဢၢင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဢႅဝ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ(ၸၢဝ်းၶႄႇ) မွၵ်ႈ 4,000 ၵေႃႉၼႆႉ  ဢၢင်ႈတေမႃးဢႅဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး -...

လုမ်ႈၾႃႉတူၵ်းၸႂ် ၶႆႈဝတ်းပေႃႇမႂ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး 

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းၸေႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ၊ ၸေႈမိူင်းသိူၼ်ႊၵျိူၼ်ႉ ၊ ဝဵင်းလူင်ပိူၺ်ႊၵျိၼ်ႊ လႄႈၸေႈမိူင်းၵႂၢင်ႊတုင်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼပ်ႉပၢၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်းတၢႆပႃး- ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢၼ်တႄႇၽႄႈလၢမ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2019 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ သေၽႄႈတိူၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း