Sunday, May 19, 2024

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႄႉၽေး တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

Must read

တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ သီႇလႅၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ – 19) မႃးၽႄႈပၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

လိၵ်ႈၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉၸုမ်း မၢႆ 7 ၵႃလိ တင်း RCSS တပ်ႉၸုမ်း 626

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း 7 ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း 7 တီႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလိ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၸုမ်း 7 ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း၊ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ တေႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပႂ်ႉတူၺ်းတေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆးလီ မွၵ်ႈသွင်သၢမ် လိူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလိ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၼႃႈတီႈတပ်ႉၸုမ်း 7 ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်(ယေႃးၵႃႇ)ၼႆႉ ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈမႃးတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈထိုင်ၵူႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵူႈႁိူၼ်း ၸၢႆးယိင်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸပ်းမႃးတီႈၽႂ်/ ပဵၼ်ၽႂ် ၵေႃႉလႂ် ဢဝ်မႃးၽႄႈၼႆ ႁိူၼ်းဢၼ်ၶၢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမူတ်းမူတ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးထႅင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး၊ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ တေဢမ်ႇ လႆႈပၼ်မႃး သင်ဝႃႈ မႃးၽႅဝ်ယဝ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈမႃးယူႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းထဵင်ႁႆႈ/ ထဵင်ၼႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႃႈလႃး။ ၶၢဝ်းတၢင်းတေလႆႈယူႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ 15 ဝၼ်းပေႃး လႆႈ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလူမ်းၼၢဝ် ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇမိူင်းၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ တေလႆႈဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS တပ်ႉၸုမ်း 626 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေ ဢမ်ႇမႃး ၽႄႈတိူၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉ ၸုမ်း 626 ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တီႈၽႂ် မၼ်းလီလီ။

ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ/ မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ်ၵူႈၵေႃႉ ပေႃးမီးလူမ်းၼၢဝ် 38 တီႊၵရီႊ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၵိုတ်းယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသဝ်းဢၼ်တပ်ႉ ၸုမ်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ပေႃးပူၼ်ႉ 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ထႅင်ႈၼႆ ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႂ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢၼ်ႈလႂ်/ ဢိူင်ႇလႂ်/ ႁိူၼ်းလႂ် လၵ်ႉသိူင်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း ၶႄႇ- မိူင်းထႆးမႃး ဢမ်ႇၽၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ်ၸိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ ပူႇၵၢင်ႉ/ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးတၢင်း ၽိတ်း၊ တေဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈ 1 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း