Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃယႃႈယႃ ဝၵ်ႉသိၼ်ႊတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊလႆႈယဝ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈငၢႆႈ ၸပ်းဝႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁိမ်းၸမ်သႅၼ်ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉႁႃ ယႃႈယႃ ဝၵ်ႉသိၼ်ႊလႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Moderna Therapeutics ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယႃႈယႃဝၵ်ႉသိၼ်ႊတႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇမႃးတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းထိုင် လူႉတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း ၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ယင်းပႆႇႁူႉ

ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယူႇလီသေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆပႅတ်ႈတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၶီႇရူတ်ႉတူႈ (မၢၼ်ႇလူင်ႇ) ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၽွင်း ထိုင်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵပ်းၾူၼ်းႁႃၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်း။ ၵူဝ်ႇမိၼ်ႉၸေႃႇ...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ

ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) ၽႄႈငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2020 ယူႇတီႈ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း  ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းၸတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်းယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယူႇတီႈဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တိတ်းၽႄႈငၢႆႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸေႈတွၼ်ႈၼူၼ်ႊထပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ သေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ပမ်ႊရၢတ်ႉၼရႃႊတုၼ်ႊ (ႁူင်းယႃဢၼ်ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈငၢႆႈ)...

ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း တီႈမူႇၸေႊ တႄႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆးငၢႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ၼႆႉမႃး ပၢင်ၵၢတ်ႇ မၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၽူႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၺႃးၸပ်းမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 မီးတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၼႂ်းၸၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2020 ၼၼ်ႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတီႈလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈဝဵင်း (ၽၵ်းတူဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ) ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 23 ပီ မၼ်းၸၢႆးဢၢၼ်းတေၶၢမ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း မိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ မီးလူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈထိုင် 100...

ၼႂ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ မႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19) ဢၼ်တႄႇၽႄႈတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ  ယၢမ်းလဵဝ် လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတိတ်ႉ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ တီႈမိူင်းၶႄႇမီး 2442 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊတၢႆ 4 ၵေႃႉ၊ ၵဝ်ႊရီႊတႂ်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၊...

မူတၢႆၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း

တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉ မူ (ၶႆႈဝတ်းမူ ဢႅပ်ႉၾရိၵ) ၽႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း  ဢမ်ႇႁတ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/2/2020   ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းလႄႈ မိူင်ၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မူတၢႆ  တီႈဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လိူတ်ႈမူ ၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်   ၼၢဝ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ - ဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ...

မိူင်းၶႄႇယိုၼ်ႈယွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတူဝ်ထိူၼ်ႇ

ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင်  မႃးၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ) ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သတ်း တူဝ်ထိူၼ်ႇမႃးၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ  ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတူဝ်ထိူၼ်ႇ...

ၶႄႇသင်ႇသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၽႃႈတူမ်းၶူႈၼင် တႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပေႊၵျိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ၶူႈၼင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၊ တႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈ ၼႆ။ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ Construction First Group  ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းပေႊၵျိင်ႊ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2020သေ ယဝ်ႉတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/2/2020။ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၽႃႈ တူမ်းပၢၵ်ႇလႆႈ 250000 ဢၼ်။ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝႆႉ ၵေႃႉ ႞ မီးတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႉၼိုင်ႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လႄႈယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2020  ပူၼ်ႉမႃး ၽူႈယိင်းၵေႃႉ ႞ ဢႃယု 17 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်း ၼၢင်းဢမ်ႇယူႇလီ...

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ မီးၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  – 18 လိူၼ်ၸင်ႇတေမီးယႃႈယႃဝၵ်ႉသိၼ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝၢႆးရတ်ႉသ် ဢၼ်တႄႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ Covid- 19 ဝႃႈၼႆ။ Tedros Adhanom Ghebreyesus  ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၸီႉသင်ႇ  ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈလုမ်း ၵျီႇၼီႇဝႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႊလႅၼ်ႊမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ဝႃႈ Co ၼႆႉမၢႆထိုင် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ၊  vi...

ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၼမ်ႉတူႈ ဢမ်ႇမီးမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ တီႈၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမိူင်းၶႄႇဝူႊႁၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႆႈဝတ်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ၽူႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ် ၶူဝ်ႊ ရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်...

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး မိူင်းတႆး ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇႁႃႉ …?

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈၸပ်းဝႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈၸပ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ 27 မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူး ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း