Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵိုတ်းၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ

ၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈၶၼ်ၶၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသုင် သင်ဝႃႈထူပ်းႁၼ်တေထုၵ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းပိၵ်ႉ ဢိုတ်း ၽၵ်းတူလၢၼ်ႇလႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19) ၼႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆ ႁၢၼ်ႉ၊ ၶၢႆၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶၢႆၵုၼ်ႇၵႃႈၶၼ်သုင်...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၽႄႈဝႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉမၢၵ်ႇမႆႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ COVID-19 ၽႄႈလိူင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉတီႈၵၢတ်ႇ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၶိုင်ႈပၢႆ၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆလူႉသုမ်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉမႃး ပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႇၶၢႆ...

ထႆးမွပ်ႈတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပၼ်မၢၼ်ႈ 90 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 10 ပၢႆမီးလူမ်းမႆႈသုင် မိူၼ်ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 92 ၵေႃႉ ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 11 ၵေႃႉ မီး လူမ်းမႆႈသုင်လႄႈတိုၵ်ႉသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ပႂ်ႉတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈတၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢဝ်တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵူၼ်း 92...

ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆး တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတူႈသူင်ႇၶႅၵ်ႇၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁိုင်ၼၢၼ်း ၸမ် 2 လိူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းႁၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ မႅင်းၵိၼ်ပွတ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႅဝ်မူတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းႁၢႆးပႃ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  တီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇလီယူႇ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းသူႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆးပႃ  6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈႁူင်းယႃသေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉယူႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးထိုင်မိူင်းသူႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2020။ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၼႆသေ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတင်း 6 ၵေႃႉ။...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင် ၽွင်းမေႃယႃတိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝႆႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

RCSS တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၾၢႆႇယူႇလီ

ၶွပ်ႇလႅၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝူင်ႈၵၢင် RCSS တင်းၾၢႆႇမိူင်းထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး။ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် ပၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပွတ်းၵွင်းမုင်ႈမိူင်း - ရၵ်းထႆး၊ လွႆလမ် - ဝဵင်းႁႅင်၊ လွႆသၢမ်သိပ်း - မိူင်းၾၢင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၽႄႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁၢမ်းၵၢၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19) ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်း ငၢၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပိၵ်ႉၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျုး ပႃးၸဵမ်တႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်း တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း(ႁၢမ်းၵၢၼ်)ၼမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဢႃယု 6 လိူၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈမိူင်းထႆး

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးမီး 322 ၵေႃႉ၊ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 6 လိူၼ် ပဵၼ်ၽူႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီးမႃးထႅင်ႈ...

လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ လိူဝ်သေၵူၼ်းၸႃႇတိ သွင်မိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းထႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈသၢမ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး လတ်းၽၢၼ်ႇ ၶူဝ်ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတီႈသၢမ် ၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး မၢႆ 1 ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ မႃးထႅင်ႈၵမ်း ႞

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်းၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ) လိူင်ႇၽႄႈၸပ်းငၢႆႈဝႆးၼႆႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူႁေႃၶမ်းလူင်၊...

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သီႇပေႃႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇမႃးၼမ် ၼၼ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃး တၢင်းမိူင်းထႆး - မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် တေပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်း ပွၵ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မႃးၼမ်ၼႆလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝူင်ႈထီႉသၢမ် ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႇၶျ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၶႄႇ 500 ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉယူႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 500 ပၢႆ ဢၼ်မႃးၶမ်ဝႆႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶဝ်ႈၶိုၼ်းတၢင်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢႆ၊ ၶေႃးၸဵပ်းလႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵၵ်းတူဝ်ထတ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 537 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းႁႅမ်း 9 ၸၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်း ငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၢႆပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ (ၵႃႇလ) COVID 19 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တူဝ်ယေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ Coronavirus Disease 2019 ၽႄႈလၢမ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸပ်းၽႄႈ သွင်သႅၼ်ပၢႆ လူႉတၢႆ 8968 ၵေႃႉ (ယၢမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း