Saturday, May 18, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈပူတ်းထွၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၽူႈတႅၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇဢၼ်ႁႄႉတၢင်းၵႂႃႇမႃးၵူၼ်းမိူင်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ထိုင် 01:45 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးတၢၼ်ႉ ၸိၼ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ(1) ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈ တင်ႈမၢႆ(2)...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ/ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO (Tai Yoth Organization ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ်လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသပျႃႇ/ ၵွၼ်ႈသီ တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 05-07/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တီႈၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတလႄႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/05/2018 ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်းလႄႈ ၸုမ်းၽူႈပွင် ၵၢၼ်တီႈလုမ်း ဢိူင်ႇၸေႊသႅင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ  ထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ၊...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆတီႈ/လၢႆဝဵင်း

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆၸႄႈ  ဝဵင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/05/2018 ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းပၼ်ႇသေ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 -12:30...

ၶေႃႈယိုၼ်ႈ “ယႃႇႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းတႃႇငႃးသိုၵ်း” ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈယိုၼ်ႈ “ယႃႇႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းၶျေႃးငႃးသိုၵ်း” ၶွင်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မေႊ၊ လွင်ႈယႃႇႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ငႃးသိုၵ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉဢဝ်သေ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လႄႈဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်းဢုပ်ႇၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇ ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ႁဵတ်းယူႇလႄႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈၵပ်းသၢၼ်ပိၼ်ပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႄႈလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမႃးပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2018 ၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ...

ၽႂ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉ တေပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2018 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်၊ သုၼ်ႇလဵဝ်လႂ် သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလႆႈ...

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး 8 ၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇတိုတ်ႉတၢႆးၸုင်ၸၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2018 ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး 8 ၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း RCSS တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆလႆႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018ၼႆႉမႃးၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်   ၵဝ်ႉၵၼ်းသေပူၵ်းတင်ႈသဝ်တႄႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးယႃတူဝ်လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်းမႃးသူႇၸႂ်း လႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်း -ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မေးၼၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈမေး...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလၢႆၵေႃႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်ႈငႃႇၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ထႆးလႄႈ ပိုၼ်းထႆးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆးလၢႆၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM1476 KHz သေႃႊဝေႃႊထေႃႊၵဵင်းမႆႇသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ထႆး ပိုၼ်းထႆးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23 -26/05/2018 ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM 1476 KHz ဢွၼ်ဢဝ်ၽူႈ ၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်လႄႈ ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢႃးၶႃႇ၊ ယၢင်း၊မဵၼ်ႉ၊ လႃးႁူႇ၊ ဝႃႉ၊ တဢၢင်း၊ လီသူး၊ မူင်ႉလႄႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ...

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးသုတ်းမုၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 80 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈထၢတ်ႈ(ၵွင်းမူး) ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း တူႉပူႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 80 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ( လုင်းပွၵ်း) ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႃႈၵေႃႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22/5/2018 ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉ ယဵတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး 5 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ထႅင်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ - ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ်...

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾႆးမႆႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်းသေ လူင်းမႃးတင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁေႃႈမႃးဝႆးသေ တူၵ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ထုၵ်ႇၾႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးသႅၼ်းမၢၵ်ႊတူႊ သီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇ ပၢႆႉလူတ်ႉဝႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ႁႅင်း...

ဢမ်ႇႁိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢႆမၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ဢွင်ႈတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ 13 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းၵႂႃႇလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆၵႂႃႇ 2 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ တေပဵၼ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မွၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ “...

လူတ်ႉ 3 လေႃႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

လူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵႂႃႇတင်းဢိူင်ႇမိူင်းႁႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်း တၢင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ 3 လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း